Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:Protection banner/config

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô-đun này chứa dữ liệu cấu hình cho Module:Protection banner. Để biết tài liệu, vui lòng xem các nhận xét mô-đun và nếu bạn không chắc chắn cách thức hoạt động của một cái gì đó, bạn có thể hỏi tại trang thảo luận mô đun.

-- This module provides configuration data for [[Module:Protection banner]].

return {

--------------------------------------------------------------------------------
--
--                BANNER DATA
--
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- Banner data consists of six fields:
-- * text - the main protection text that appears at the top of protection
--  banners.
-- * explanation - the text that appears below the main protection text, used
--  to explain the details of the protection.
-- * tooltip - the tooltip text you see when you move the mouse over a small
--  padlock icon.
-- * link - the page that the small padlock icon links to.
-- * alt - the alt text for the small padlock icon. This is also used as tooltip
--  text for the large protection banners.
-- * image - the padlock image used in both protection banners and small padlock
--  icons.
--
-- The module checks in three separate tables to find a value for each field.
-- First it checks the banners table, which has values specific to the reason
-- for the page being protected. Then the module checks the defaultBanners
-- table, which has values specific to each protection level. Finally, the
-- module checks the masterBanner table, which holds data for protection
-- templates to use if no data has been found in the previous two tables.
--
-- The values in the banner data can take parameters. These are specified
-- using ${TEXTLIKETHIS} (a dollar sign preceding a parameter name
-- enclosed in curly braces).
--
--             Available parameters:
--
-- ${CURRENTVERSION} - a link to the page history or the move log, with the
-- display message "current-version-edit-display" or
-- "current-version-move-display".
--
-- ${EDITREQUEST} - a link to create an edit request for the current page.
--
-- ${EXPLANATIONBLURB} - an explanation blurb, e.g. "Please discuss any changes
-- on the talk page; you may submit a request to ask an administrator to make
-- an edit if it is minor or supported by consensus."
--
-- ${IMAGELINK} - a link to set the image to, depending on the protection
-- action and protection level.
--
-- ${INTROBLURB} - the PROTECTIONBLURB parameter, plus the expiry if an expiry
-- is set. E.g. "Editing of this page by new or unregistered users is currently 
-- disabled until dd Month YYYY."
--
-- ${INTROFRAGMENT} - the same as ${INTROBLURB}, but without final punctuation
-- so that it can be used in run-on sentences.
--
-- ${PAGETYPE} - the type of the page, e.g. "article" or "template".
-- Defined in the cfg.pagetypes table.
--
-- ${PROTECTIONBLURB} - a blurb explaining the protection level of the page, e.g.
-- "Editing of this page by new or unregistered users is currently disabled"
--
-- ${PROTECTIONDATE} - the protection date, if it has been supplied to the
-- template.
--
-- ${PROTECTIONLEVEL} - the protection level, e.g. "fully protected" or
-- "semi-protected".
--
-- ${PROTECTIONLOG} - a link to the protection log or the pending changes log,
-- depending on the protection action.
--
-- ${TALKPAGE} - a link to the talk page. If a section is specified, links
-- straight to that talk page section.
--
-- ${TOOLTIPBLURB} - uses the PAGETYPE, PROTECTIONTYPE and EXPIRY parameters to
-- create a blurb like "This template is semi-protected", or "This article is
-- move-protected until DD Month YYYY".
--
-- ${VANDAL} - links for the specified username (or the root page name)
-- using Module:Vandal-m.
--
--                 Functions
--
-- For advanced users, it is possible to use Lua functions instead of strings
-- in the banner config tables. Using functions gives flexibility that is not
-- possible just by using parameters. Functions take two arguments, the
-- protection object and the template arguments, and they must output a string.
--
-- For example:
--
-- text = function (protectionObj, args)
--   if protectionObj.level == 'autoconfirmed' then
--     return 'foo'
--   else
--     return 'bar'
--   end
-- end
--
-- Some protection object properties and methods that may be useful:
-- protectionObj.action - the protection action
-- protectionObj.level - the protection level
-- protectionObj.reason - the protection reason
-- protectionObj.expiry - the expiry. Nil if unset, the string "indef" if set
--   to indefinite, and the protection time in unix time if temporary.
-- protectionObj.protectionDate - the protection date in unix time, or nil if
--   unspecified.
-- protectionObj.bannerConfig - the banner config found by the module. Beware
--   of editing the config field used by the function, as it could create an
--   infinite loop.
-- protectionObj:isProtected - returns a boolean showing whether the page is
--   protected.
-- protectionObj:isTemporary - returns a boolean showing whether the expiry is
--   temporary.
-- protectionObj:isIncorrect - returns a boolean showing whether the protection
--   template is incorrect.
--]]

-- The master banner data, used if no values have been found in banners or
-- defaultBanners.
masterBanner = {
	text = '${INTROBLURB}',
	explanation = '${EXPLANATIONBLURB}',
	tooltip = '${TOOLTIPBLURB}',
	link = '${IMAGELINK}',
	alt = 'Trang ${PROTECTIONLEVEL}'
},

-- The default banner data. This holds banner data for different protection
-- levels.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
defaultBanners = {
	edit = {},
	move = {},
	autoreview = {
		default = {
			alt = 'Trang được khóa với các thay đổi đang chờ xử lý',
			tooltip = 'Tất cả các sửa đổi của thành viên chưa đăng ký và thành viên mới có thể được xem xét trước khi hiển thị cho thành viên chưa đăng ký',
			image = 'Pending-protection-shackle.svg'
		}
	},
	upload = {}
},

-- The banner data. This holds banner data for different protection reasons.
-- In fact, the reasons specified in this table control which reasons are
-- valid inputs to the first positional parameter.
--
-- There is also a non-standard "description" field that can be used for items
-- in this table. This is a description of the protection reason for use in the
-- module documentation.
--
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
banners = {
	edit = {
		blp = {
			description = 'Đối với các trang được khóa để tuân thủ quy định về'
				.. ' [[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống'
				.. '|Tiểu sử người đang sống]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} để tuân thủ'
				.. ' [[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống'
				.. "|quy định wikipedia về tiểu sử"
				.. ' người đang sống]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} để thúc đẩy tuân thủ quy định về'
				.. ' tiểu sử người đang sống',
		},
		dmca = {
			description = 'Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation'
				.. ' do yêu cầu gỡ xuống từ [[:en:Digital Millennium Copyright Act]]',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Căn cứ vào thông báo chủ sở hữu quyền theo Đạo luật'
					.. ' Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) liên quan đến một số nội dung'
					.. ' trong bài viết này, Wikimedia Foundation đã hành động theo'
					.. ' luật áp dụng và đã gỡ xuống và hạn chế nội dung'
					.. ' trong câu hỏi.'
				if args.notice then
					ret = ret .. ' Một bản sao của thông báo nhận được có thể được tìm thấy ở đây: '
						.. args.notice .. '.'
				end
				ret = ret .. ' Để biết thêm thông tin, bao gồm các trang web thảo luận'
					.. ' làm thế nào để nộp một thông báo phản đối, xin vui lòng xem'
					.. " [[:en:Wikipedia:Office actions|Hành động văn phòng]] và bài báo ${TALKPAGE}."
					.. "'''Không xóa bản mẫu này khỏi bài viết cho đến khi"
					.. " hạn chế được rút'''."
				return ret
			end,
			image = 'Office-protection-shackle-WMFlogo.svg',
		},
		dispute = {
			description = 'Đối với các trang được khóa do tranh chấp sửa đổi',
			text = function (protectionObj, args)
				-- Find the value of "disputes".
				local display = 'tranh chấp'
				local disputes
				if args.section then
					disputes = string.format(
						'[[%s:%s#%s|%s]]',
						mw.site.namespaces[protectionObj.title.namespace].talk.name,
						protectionObj.title.text,
						args.section,
						display
					)
				else
					disputes = display
				end

				-- Make the blurb, depending on the expiry.
				local msg
				if type(protectionObj.expiry) == 'number' then
					msg = '${INTROFRAGMENT} hoặc cho đến khi %s trong việc sửa đổi đã được giải quyết..'
				else
					msg = '${INTROFRAGMENT} cho đến khi %s trong việc sửa đổi đã được giải quyết.'
				end
				return string.format(msg, disputes)
			end,
			explanation = "Việc khóa trang này '''không''' phải là sự thừa nhận của"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} do tranh chấp sửa đổi',
		},
		ecp = {
			description = 'Đối với các bài viết trong lĩnh vực chủ đề được ủy quyền bởi'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Arbitration Committee|ArbCom]] hoặc'
				.. ' đáp ứng tiêu chí sử dụng của cộng đồng',
			tooltip = 'Trang ${PAGETYPE} này được khóa mở rộng',
			alt = '${PAGETYPE} được khóa mở rộng',
		},
		mainpage = {
			description = 'Đối với các trang được khóa để được hiển thị trên [[Trang chính]]',
			text = 'Tập tin này hiện đang bị'
				.. ' [[:en:Wikipedia:This page is protected|khóa]] không cho'
				.. ' sửa đổi bởi vì nó hiện đang hoặc sẽ sớm được hiển thị'
				.. ' trên [[Trang chính]].',
			explanation = 'Hình ảnh trên Trang chính được khóa do độ xuất hiện của chúng'
				.. '. Vui lòng thảo luận về bất kỳ thay đổi cần thiết nào tại ${TALKPAGE}.'
				.. '<br /><span style="font-size:90%;">'
				.. "'''Bảo quản viên hoặc Điều phối viên:''' Một khi hình ảnh này chắc chắn là không còn được dùng trên Trang chính,"
				.. ' vui lòng mở khóa tập tin này hoặc giảm mức khóa xuống bán khóa,'
				.. ' khi thích hợp.</span>',
		},
		office = {
			description = 'Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation',
			text = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Trang ${PAGETYPE} này hiện đang được'
					.. ' sự xem xét kỹ lưỡng từ'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|Wikimedia Foundation Office]]'
					.. ' và nó được khóa.'
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. ' Nó đã được khóa từ ${PROTECTIONDATE}.'
				end
				return ret
			end,
			explanation = "Nếu bạn muốn sửa đổi trang này, vui lòng thảo luận tất cả các thay đổi và"
				.. " bổ sung tại ${TALKPAGE} trước tiên. '''Không xóa khóa bảo vệ khỏi"
				.. " Đừng mở khóa trang này trừ khi bạn được Wikimedia Foundation cho phép làm việc"
				.. " đó.'''",
			image = 'Office-protection-shackle-WMFlogo.svg',
		},
		reset = {
			description = 'Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation và'
				.. ' "đặt lại" đến phiên bản thường',
 			text = 'Trang ${PAGETYPE} này hiện đang được'
					.. ' sự xem xét kỹ lưỡng từ'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|Wikimedia Foundation Office]]'
					.. ' và nó bị khóa.',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. 'Vào ${PROTECTIONDATE} ${PAGETYPE} này đã'
				else
					ret = ret .. 'Trang ${PAGETYPE} này đã bị'
				end
				ret = ret .. ' giảm xuống một'
				.. ' phiên bản giản thể, "xương trần" để nó có thể hoàn toàn được'
				.. ' viết lại để đảm bảo đáp ứng các quy định về'
				.. ' [[Wikipedia:Thái độ trung lập|thái độ trung lập]] và [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|thông tin kiểm chứng được]].'
				.. ' Các quy định tiêu chuẩn của Wikipedia sẽ được áp dụng cho việc viết lại bài mà.'
				.. ' cuối cùng sẽ được mở cho tất cả các biên tập viên, và sẽ nghiêm chỉnh'
				.. ' được thi hành. Trang ${PAGETYPE} này đã bị ${PROTECTIONLEVEL} trong khi'
				.. ' nó đang được xây dựng lại\n\n'
				.. 'Bất kỳ việc chèn nội dung trực tiếp từ'
				.. ' bản sửa đổi trước khóa của ${PAGETYPE} sẽ bị xóa, vậy'
				.. ' bất kỳ nội dung nào được thêm vào ${PAGETYPE} điều đó không đúng'
				.. ' nguồn gốc. Các trang thảo luận liên quan cũng bị xóa trong'
				.. " cùng ngày\n\n"
				.. " Nếu bạn có thể sửa đổi trang này, vui lòng thảo luận về tất cả các thay đổi và"
				.. " bổ sung tại ${TALKPAGE} trước tiên. '''Không ghi đè"
				.. " hành động này và không mở khóa trang này,"
				.. " trừ khi bạn được Wikimedia Foundation ủy quyền"
				.. " cho phép làm việc đó. Không có biên tập viên có thể loại bỏ thông báo này.'''"

				return ret
			end,
			image = 'Office-protection-shackle-WMFlogo.svg',
		},
		sock = {
			description = 'Đối với các trang được khóa do'
				.. ' [[Wikipedia:Tài khoản con rối|rối phá hoại]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} để ngăn chặn [[Wikipedia:Tài khoản con rối|các tài khoản rối phá hoại]] của'
				.. ' thành viên [[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|bị khóa]] hoặc'
				.. ' [[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|thành viên bị cấm]]'
				.. ' sửa đổi nó.',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} để ngăn chặn những con rối của thành viên bị chặn hoặc bị cấm'
				.. ' sửa đổi nó',
		},
		template = {
			description = 'Về các bản mẫu và mô-đun Lua'
				.. '[[:en:Wikipedia:High-risk templates|nguy hiểm cao]]',
			text = 'Đây là trang ${PAGETYPE} được [[:en:Help:Protection|khóa]] vĩnh viễn,'
				.. ' do nó [[:en:Wikipedia:High-risk templates|nguy hiểm cao]].',
			explanation = 'Vui lòng thảo luận bất kì thay đổi nào tại ${TALKPAGE}; bạn có thể'
				.. ' ${EDITREQUEST} cho một'
				.. ' [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] hoặc'
				.. ' [[Wikipedia:Điều phối viên|điều phối viên]] sửa đổi trang nếu'
				.. ' đó là sửa đổi [[Trợ_giúp:Sửa đổi nhỏ#Khi nào được đánh dấu sửa đổi là nhỏ'
				.. '|không tranh cãi]] hoặc được đồng ý bởi sự'
				.. ' [[Wikipedia:Đồng thuận|đồng thuận]]. Bạn cũng có thể'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang|yêu cầu mở khóa]]'
				.. ' trang đó.',
			tooltip = 'Trang ${PAGETYPE} nguy hiểm cao này đã bị ${PROTECTIONLEVEL} vĩnh viễn'
				.. ' để ngăn chặn phá hoại',
			alt = 'Trang ${PAGETYPE} bị khóa vĩnh viễn',
		},
		usertalk = {
			description = 'Đối với các trang được bảo vệ chống lại các sửa đổi gây rối bởi'
				.. ' thành viên cụ thể',
			text = '${INTROFRAGMENT} để ngăn chặn việc ${VANDAL} sử dụng nó để thực hiện các sửa đổi gây rối,'
				.. ' chẳng hạn như lạm dụng'
				.. ' bản mẫu &#123;&#123;[[Bản mẫu:Bỏ cấm|bỏ cấm]]&#125;&#125;.',
			explanation = 'Nếu bạn không thể sửa đổi trang thảo luận thành viên này và bạn cần phải'
				.. ' thay đổi hoặc để lại tin nhắn, bạn có thể'
				.. ' [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên'
				.. '|yêu cầu sửa đổi trang này]],'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang'
				.. '#Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang]],'
				.. ' [[Special:Userlogin|đăng nhập]],'
				.. ' hoặc [[Special:UserLogin/signup|tạo một tài khoản]].',
		},
		vandalism = {
			description = 'Đối với các trang được khóa để ngăn chặn'
				.. ' [[Wikipedia:Phá hoại|phá hoại]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} do [[Wikipedia:Phá hoại|phá hoại]].',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.level == 'sysop' then
					ret = ret .. "Việc khóa trang này '''không''' phải là sự thừa nhận của"
						.. ' ${CURRENTVERSION}. '
				end
				return ret .. '${EXPLANATIONBLURB}'
			end,
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} do phá hoại',
		}
	},
	move = {
		dispute = {
			description = 'Đối với các trang được khóa chống lại việc di chuyển trang do'
				.. ' tranh chấp về tiêu đề trang',
			explanation = "Việc khóa trang này '''không''' sự thừa nhận của"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			image = 'Move-protection-shackle.svg'
		},
		vandalism = {
			description = 'Đối với các trang được khóa chống lại'
				.. ' [[Wikipedia:Phá hoại#Các dạng phá hoại'
				.. ' |phá hoại trang di chuyển]]'
		}
	},
	autoreview = {},
	upload = {}
},

--------------------------------------------------------------------------------
--
--              GENERAL DATA TABLES
--
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the protection blurbs available with the
-- ${PROTECTIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action and
-- protection level, and is checked by the module in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionBlurbs = {
	edit = {
		default = 'Trang ${PAGETYPE} này đang bị [[:en:Help:Protection|'
			.. 'khóa]] không cho sửa đổi',
		autoconfirmed = 'Việc sửa đổi trang ${PAGETYPE} này đối với thành viên [[Wikipedia:Quyền truy cập của thành viên'
			.. ' #Thành viên mới|mới]] hoặc [[Wikipedia:Quyền truy cập của thành viên#Thành viên vô danh'
			.. '|vô danh]] hiện đang bị [[:en:Help:Protection|vô hiệu hóa]]',
		extendedconfirmed = 'Trang ${PAGETYPE} này hiện đang được khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng',
	},
	move = {
		default = 'Trang ${PAGETYPE} này hiện đang bị [[:en:Help:Protection|khóa]]'
			.. ' không cho [[Wikipedia:Di chuyển trang|di chuyển]]'
	},
	autoreview = {
		default = 'Tất cả các sửa đổi được thực hiện cho trang ${PAGETYPE} này bởi'
			.. ' [[Wikipedia:Quyền truy cập của thành viên#Thành viên mới|thành viên mới]] hoặc'
			.. ' [[Wikipedia:Quyền truy cập của thành viên#Thành viên vô danh|thành viên vô danh]]'
			.. ' hiện đang'
			.. ' [[Wikipedia:Thay đổi đang chờ|được xem xét]]'
	},
	upload = {
		default = 'Tải lên phiên bản mới của trang ${PAGETYPE} này hiện đang bị vô hiệu hóa'
	}
},


--------------------------------------------------------------------------------
-- Explanation blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the explanation blurbs available with the
-- ${EXPLANATIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action,
-- protection level, and whether the page is a talk page or not. If the page is
-- a talk page it will have a talk key of "talk"; otherwise it will have a talk
-- key of "subject". The table is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level, page's talk key
-- 2. page's protection action, page's protection level, default talk key
-- 3. page's protection action, default protection level, page's talk key
-- 4. page's protection action, default protection level, default talk key
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
explanationBlurbs = {
	edit = {
		autoconfirmed = {
			subject = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết. nếu bạn'
				.. ' không thể sửa đổi ${PAGETYPE} này và bạn muốn thay đổi, bạn có thể'
				.. ' ${EDITREQUEST}, thảo luận về những thay đổi tại ${TALKPAGE},'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang'
				.. '#Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang này]], [[Special:Userlogin|đăng nhập]], hoặc'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|tạo một tài khoản]].',
			default = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết. nếu bạn'
				.. ' không thể sửa đổi ${PAGETYPE} này và bạn muốn thay đổi, bạn có thể'
				.. ' ${EDITREQUEST}, thảo luận về những thay đổi tại ${TALKPAGE},'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang'
				.. '#Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang này]], [[Special:Userlogin|đăng nhập]], hoặc'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|tạo một tài khoản]].',
		},
		extendedconfirmed = {
			default = 'Khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng (khóa 30/500) ngăn chặn không cho tất cả các thành viên chưa đăng ký'
				.. ' và thành viên đã đăng ký có tài khoản đã mở ít hơn 30 ngày và 500 lần sửa đổi sửa đổi trang.'
				.. ' [[Wikipedia:Quy định khóa trang#extended|Quy định của cộng đồng]]'
				.. ' xác định rằng khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng có thể được áp dụng để ngăn chặn'
				.. ' phá hoại, nếu khóa hạn chế sửa đổi được chứng minh là không hiệu quả.'
				.. ' Vui lòng thảo luận về bất kỳ thay đổi tại ${TALKPAGE}; bạn có thể'
				.. ' ${EDITREQUEST} để yêu cầu thay đổi không gây tranh cãi được đồng ý bởi'
				.. ' [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]].'
		},
		default = {
			subject = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Vui lòng thảo luận bất kỳ thay đổi nào tại ${TALKPAGE}; bạn'
				.. ' có thể ${EDITREQUEST} để yêu cầu'
				.. ' [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] sửa đổi trang nếu'
				.. ' sửa đổi đó là [[Trợ giúp:Sửa đổi nhỏ#Khi nào được đánh dấu sửa đổi là nhỏ'
				.. '|sửa đổi không gây hại]] hoặc được chấp nhận [[Wikipedia:Đồng thuận'
				.. '|sự đồng thuận]]. Bạn cũng có thể [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang#Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang này]].',
			default = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Bạn có thể [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên'
				.. ' |yêu cầu sửa đổi]] trang này, hoặc [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang'
				.. ' #Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang này]].'
		}
	},
	move = {
		default = {
			subject = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Trang này vẫn có thể sửa đổi được nhưng không thể di chuyển'
				.. ' cho đến khi được mở khóa. Vui lòng thảo luận về bất kỳ đề xuất di chuyển nào tại'
				.. ' ${TALKPAGE} hoặc tại [[Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang]]. Bạn cũng có thể'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang|yêu cầu mở khóa trang này]].',
			default = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Trang này vẫn có thể sửa đổi được nhưng không thể di chuyển'
				.. ' cho đến khi được mở khóa. Vui lòng thảo luận về bất kỳ đề xuất di chuyển nào tại'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang]]. Bạn cũng có thể'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang|yêu cầu mở khóa trang này]].'
		}
	},
	autoreview = {
		default = {
			default = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Các sửa đổi ${PAGETYPE} này bởi thành viên chưa đăng ký và thành viên mới'
				.. ' sẽ không được hiển thị cho độc giả cho đến khi nó được chấp nhận bởi'
				.. ' một người đánh giá. Để tránh sự cần thiết sửa đổi của bạn'
				.. ' phải cần được đánh giá, bạn có thể'
				.. ' [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang'
				.. '#Các yêu cầu hiện tại'
				.. '|yêu cầu mở khóa trang này]], [[Special:Userlogin|đăng nhập]], hoặc'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|tạo một tài khoản]].'
		},
	},
	upload = {
		default = {
			default = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
				.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm chi tiết.'
				.. ' Trang vẫn có thể sửa đổi được nhưng không thể tải lên phiên bản mới'
				.. ' của tập tin cho đến khi trang này được mở khóa. Bạn có thể'
				.. ' yêu cầu tải lên phiên bản mới bằng cách sử dụng'
				.. ' [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên|yêu cầu sửa đổi trang này]], hoặc bạn'
				.. ' có thể [[Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang|yêu cầu mở khóa tập tin này]].'
		}
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection levels
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${PROTECTIONLEVEL} parameter, which
-- produces a short label for different protection levels. It is sorted by
-- protection action and protection level, and is checked in the following
-- order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionLevels = {
	edit = {
		default = 'khóa',
		templateeditor = 'khóa bản mẫu',
		extendedconfirmed = 'khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng (khóa 30/500)',
		autoconfirmed = 'hạn chế sửa đổi (bán khóa)',
	},
	move = {
		default = 'khóa di chuyển'
	},
	autoreview = {
	},
	upload = {
		default = 'khóa tải lên'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table lists different padlock images for each protection action and
-- protection level. It is used if an image is not specified in any of the
-- banner data tables, and if the page does not satisfy the conditions for using
-- the ['image-filename-indef'] image. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
images = {
	edit = {
		default = 'Full-protection-shackle-block.svg',
		templateeditor = 'Template-protection-shackle-picture-1.svg',
		extendedconfirmed = 'Extended-protection-shackle-check-mark.svg',
		autoconfirmed = 'Semi-protection-shackle.svg'
	},
	move = {
		default = 'Move-protection-shackle.svg',
	},
	autoreview = {
		default = 'Pending-protection-shackle.svg'
	},
	upload = {
		default = 'Upload-protection-shackle.svg'
	}
},

-- Pages with a reason specified in this table will show the special "indef"
-- padlock, defined in the 'image-filename-indef' message, if no expiry is set.
indefImageReasons = {
	template = true
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Image links
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${IMAGELINK} parameter, which gets
-- the image link for small padlock icons based on the page's protection action
-- and protection level. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
imageLinks = {
	edit = {
		default = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#Khóa hẳn',
		templateeditor = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#Khóa bản mẫu',
		extendedconfirmed = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#Khóa mở rộng',
		autoconfirmed = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#semi'
	},
	move = {
		default = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#move'
	},
	autoreview = {
		default = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#pending'
	},
	upload = {
		default = 'Wikipedia:Quy định khóa trang#upload'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Padlock indicator names
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the "name" attribute for the <indicator> extension tag
-- with which small padlock icons are generated. All indicator tags on a page
-- are displayed in alphabetical order based on this attribute, and with
-- indicator tags with duplicate names, the last tag on the page wins.
-- The attribute is chosen based on the protection action; table keys must be a
-- protection action name or the string "default".
padlockIndicatorNames = {
	autoreview = 'pp-autoreview',
	default = 'pp-default'
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection categories
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- The protection categories are stored in the protectionCategories table.
-- Keys to this table are made up of the following strings:
--
-- 1. the expiry date
-- 2. the namespace
-- 3. the protection reason (e.g. "dispute" or "vandalism")
-- 4. the protection level (e.g. "sysop" or "autoconfirmed")
-- 5. the action (e.g. "edit" or "move")
-- 
-- When the module looks up a category in the table, first it will will check to
-- see a key exists that corresponds to all five parameters. For example, a
-- user page semi-protected from vandalism for two weeks would have the key
-- "temp-user-vandalism-autoconfirmed-edit". If no match is found, the module
-- changes the first part of the key to "all" and checks the table again. It
-- keeps checking increasingly generic key combinations until it finds the
-- field, or until it reaches the key "all-all-all-all-all".
--
-- The module uses a binary matrix to determine the order in which to search.
-- This is best demonstrated by a table. In this table, the "0" values
-- represent "all", and the "1" values represent the original data (e.g.
-- "indef" or "file" or "vandalism").
--
--    expiry  namespace reason  level   action
-- order
-- 1   1     1     1    1     1
-- 2   0     1     1    1     1
-- 3   1     0     1    1     1
-- 4   0     0     1    1     1
-- 5   1     1     0    1     1
-- 6   0     1     0    1     1
-- 7   1     0     0    1     1
-- 8   0     0     0    1     1
-- 9   1     1     1    0     1
-- 10   0     1     1    0     1
-- 11   1     0     1    0     1
-- 12   0     0     1    0     1
-- 13   1     1     0    0     1
-- 14   0     1     0    0     1
-- 15   1     0     0    0     1
-- 16   0     0     0    0     1
-- 17   1     1     1    1     0
-- 18   0     1     1    1     0
-- 19   1     0     1    1     0
-- 20   0     0     1    1     0
-- 21   1     1     0    1     0
-- 22   0     1     0    1     0
-- 23   1     0     0    1     0
-- 24   0     0     0    1     0
-- 25   1     1     1    0     0
-- 26   0     1     1    0     0
-- 27   1     0     1    0     0
-- 28   0     0     1    0     0
-- 29   1     1     0    0     0
-- 30   0     1     0    0     0
-- 31   1     0     0    0     0
-- 32   0     0     0    0     0
--
-- In this scheme the action has the highest priority, as it is the last
-- to change, and the expiry has the least priority, as it changes the most.
-- The priorities of the expiry, the protection level and the action are
-- fixed, but the priorities of the reason and the namespace can be swapped
-- through the use of the cfg.bannerDataNamespaceHasPriority table.
--]]

-- If the reason specified to the template is listed in this table,
-- namespace data will take priority over reason data in the protectionCategories
-- table.
reasonsWithNamespacePriority = {
	vandalism = true,
},

-- The string to use as a namespace key for the protectionCategories table for each
-- namespace number.
categoryNamespaceKeys = {
	[ 2] = 'user',
	[ 3] = 'user',
	[ 4] = 'project',
	[ 6] = 'file',
	[ 8] = 'mediawiki',
	[ 10] = 'template',
	[ 12] = 'project',
	[ 14] = 'category',
	[100] = 'portal',
	[828] = 'module',
},

protectionCategories = {
	['all|all|all|all|all']         = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|all|office|all|all']        = 'Trang bị khóa văn phòng',
	['all|all|reset|all|all']        = 'Trang bị khóa văn phòng',
	['all|all|dmca|all|all']         = 'Trang bị khóa văn phòng',
	['all|all|mainpage|all|all']       = 'Hình khóa trang chính',
	['all|all|all|extendedconfirmed|all']  = 'Trang bị hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng',
	['all|all|ecp|extendedconfirmed|all']  = 'Trang bị hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng',
	['all|template|all|all|edit']      = 'Bản mẫu bị khóa',
	['all|all|all|autoconfirmed|edit']    = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['indef|all|all|autoconfirmed|edit']   = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|all|blp|autoconfirmed|edit']    = 'Tiểu sử nhân vật còn sống bị khóa',
	['temp|all|blp|autoconfirmed|edit']   = 'Tiểu sử nhân vật còn sống bị khóa',
	['all|all|dispute|autoconfirmed|edit']  = 'Trang bị khóa do có tranh chấp',
	['all|all|sock|autoconfirmed|edit']   = 'Khóa hạn chế sửa đổi để tránh phá hoại',
	['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit'] = 'Khóa hạn chế sửa đổi để tránh phá hoại',
	['all|category|all|autoconfirmed|edit'] = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|file|all|autoconfirmed|edit']   = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|portal|all|autoconfirmed|edit']  = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|project|all|autoconfirmed|edit']  = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|talk|all|autoconfirmed|edit']   = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|template|all|autoconfirmed|edit'] = 'Bản mẫu bị hạn chế sửa đổi',
	['all|user|all|autoconfirmed|edit']   = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|template|all|templateeditor|edit'] = 'Bản mẫu bị khóa',
	['all|all|blp|sysop|edit']        = 'Tiểu sử nhân vật còn sống bị khóa',
	['temp|all|blp|sysop|edit']       = 'Tiểu sử nhân vật còn sống bị khóa',
	['all|all|dispute|sysop|edit']      = 'Trang bị khóa do có tranh chấp',
	['all|all|sock|sysop|edit']       = 'Trang được khóa để tránh phá hoại',
	['all|all|vandalism|sysop|edit']     = 'Trang được khóa để tránh phá hoại',
	['all|category|all|sysop|edit']     = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|file|all|sysop|edit']       = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|project|all|sysop|edit']      = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|talk|all|sysop|edit']       = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|template|all|sysop|edit']     = 'Bản mẫu bị khóa',
	['all|user|all|sysop|edit']       = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|module|all|all|edit']       = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|module|all|templateeditor|edit']  = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|module|all|autoconfirmed|edit']  = 'Trang bị khóa hạn chế sửa đổi',
	['all|all|all|sysop|move']        = 'Khóa không được di chuyển',
	['indef|all|all|sysop|move']       = 'Khóa không được di chuyển',
	['all|all|dispute|sysop|move']      = 'Trang bị khóa do có tranh chấp',
	['all|all|vandalism|sysop|move']     = 'Trang được khóa để tránh phá hoại',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'Khóa không được di chuyển',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'Khóa không được di chuyển',
	['all|project|all|sysop|move']      = 'Trang dự án bị khóa không được đổi tên',
	['all|talk|all|sysop|move']       = 'Khóa không được di chuyển',
	['all|template|all|sysop|move']     = 'Bản mẫu bị khóa di chuyển',
	['all|user|all|sysop|move']       = 'Khóa không được di chuyển',
	['all|all|all|autoconfirmed|autoreview'] = 'Trang bị khóa hẳn',
	['all|file|all|all|upload']       = 'Tập tin bị khóa tải lên',
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry category config
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table configures the expiry category behaviour for each protection
-- action.
-- * If set to true, setting that action will always categorise the page if
--  an expiry parameter is not set.
-- * If set to false, setting that action will never categorise the page.
-- * If set to nil, the module will categorise the page if:
--  1) an expiry parameter is not set, and
--  2) a reason is provided, and
--  3) the specified reason is not blacklisted in the reasonsWithoutExpiryCheck
--   table.

expiryCheckActions = {
	edit = nil,
	move = false,
	autoreview = true,
	upload = false
},

reasonsWithoutExpiryCheck = {
	blp = true,
	template = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Pagetypes
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the page types available with the ${PAGETYPE} parameter.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
pagetypes = {
	[0] = 'bài viết',
	[6] = 'tập tin',
	[10] = 'bản mẫu',
	[14] = 'thể loại',
	[828] = 'mô đun',
	default = ''
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Strings marking indefinite protection
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains values passed to the expiry parameter that mean the page
-- is protected indefinitely.
indefStrings = {
	['indef'] = true,
	['indefinite'] = true,
	['indefinitely'] = true,
	['infinite'] = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Group hierarchy
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table maps each group to all groups that have a superset of the original
-- group's page editing permissions.
hierarchy = {
	sysop = {},
	reviewer = {'sysop'},
	filemover = {'sysop'},
	templateeditor = {'sysop'},
	extendedconfirmed = {'sysop'},
	autoconfirmed = {'reviewer', 'filemover', 'templateeditor', 'extendedconfirmed'},
	user = {'autoconfirmed'},
	['*'] = {'user'}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Wrapper templates and their default arguments
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains wrapper templates used with the module, and their
-- default arguments. Templates specified in this table should contain the
-- following invocation, and no other template content:
--
-- {{#invoke:Protection banner|main}}
--
-- If other content is desired, it can be added between
-- <noinclude>...</noinclude> tags.
--
-- When a user calls one of these wrapper templates, they will use the
-- default arguments automatically. However, users can override any of the
-- arguments.
wrappers = {
	['Bản mẫu:Khóa']        = {},
	['Bản mẫu:Khóa-mở rộng']         = {'ecp'},
	['Bản mẫu:Khóa-tsnds']           = {'blp'},
	-- we don't need Template:Pp-create
	['Bản mẫu:Khóa-tranh chấp']         = {'dispute'},
	['Bản mẫu:Khóa-Commons']        = {'mainpage'},
	['Bản mẫu:Khóa-di chuyển']          = {action = 'move'},
	['Bản mẫu:Khóa-di chuyển-tranh chấp']      = {'dispute', action = 'move'},
	-- we don't need Template:Pp-move-indef
	['Bản mẫu:Khóa-di chuyển-phá hoại']     = {'vandalism', action = 'move'},
	['Bản mẫu:Khóa-văn phòng']         = {'office'},
	['Bản mẫu:Khóa-văn phòng-dmca']       = {'dmca'},
	['Bản mẫu:Pp-pc']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Bản mẫu:Pp-pc1']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Bản mẫu:Pp-reset']          = {'reset'},
	['Bản mẫu:Khóa-hạn chế sửa đổi-vô hạn']       = {small = true},
	['Bản mẫu:Khóa-rối']          = {'sock'},
	['Bản mẫu:Khóa-bản mẫu']    = {'template', small = false},
	['Bản mẫu:Khóa-tải lên']         = {action = 'upload'},
	['Bản mẫu:Khóa-thảo luận thành viên']        = {'usertalk'},
	['Bản mẫu:Khóa-phá hoại']        = {'vandalism'},
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
--                 MESSAGES
-- 
--------------------------------------------------------------------------------

msg = {

--------------------------------------------------------------------------------
-- Intro blurb and intro fragment
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${INTROBLURB} and
-- ${INTROFRAGMENT} parameters. If the protection is temporary they use the
-- intro-blurb-expiry or intro-fragment-expiry, and if not they use
-- intro-blurb-noexpiry or intro-fragment-noexpiry.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['intro-blurb-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} cho đến ${EXPIRY}.',
['intro-blurb-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}.',
['intro-fragment-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} cho đến ${EXPIRY},',
['intro-fragment-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tooltip blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${TOOLTIPBLURB} parameter.
-- If the protection is temporary the tooltip-blurb-expiry message is used, and
-- if not the tooltip-blurb-noexpiry message is used.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['tooltip-blurb-expiry'] = 'Trang ${PAGETYPE} này đang bị ${PROTECTIONLEVEL} cho đến ${EXPIRY}.',
['tooltip-blurb-noexpiry'] = 'Trang ${PAGETYPE} này đang bị ${PROTECTIONLEVEL}.',
['tooltip-fragment-expiry'] = 'Trang ${PAGETYPE} này đang bị ${PROTECTIONLEVEL} cho đến ${EXPIRY},',
['tooltip-fragment-noexpiry'] = 'Trang ${PAGETYPE} này đang bị ${PROTECTIONLEVEL}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Special explanation blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- An explanation blurb for pages that cannot be unprotected, e.g. for pages
-- in the MediaWiki namespace.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['explanation-blurb-nounprotect'] = 'Xem [[Wikipedia:Quy định khóa trang|'
	.. 'quy định khóa trang]] và ${PROTECTIONLOG} để biết thêm thông tin.'
	.. ' Vui lòng thảo luận về bất kỳ thay đổi tại ${TALKPAGE}; bạn'
	.. ' có thể ${EDITREQUEST} yêu cầu một'
	.. ' [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] sửa đổi nếu nó'
	.. ' là sửa đổi [[Trợ giúp:Sửa đổi nhỏ#Khi nào được đánh dấu sửa đổi là nhỏ'
	.. '|không gây hại]] hoặc được đồng ý bởi [[Wikipedia:Đồng thuận'
	.. '|sự đồng thuận]].',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection log display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the protection log link
-- or the pending changes log link produced by the ${PROTECTIONLOG} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['protection-log-display'] = 'nhật trình khóa',
['pc-log-display'] = 'nhật trình thay đổi đang chờ xử lý',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Current version display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the page history link
-- or the move log link produced by the ${CURRENTVERSION} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['current-version-move-display'] = 'tiêu đề hiện tại',
['current-version-edit-display'] = 'phiên bản hiện tại',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Talk page
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the talk page link produced
-- with the ${TALKPAGE} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['talk-page-link-display'] = 'trang thảo luận',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Edit requests
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the edit request link produced
-- with the ${EDITREQUEST} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['edit-request-display'] = 'yêu cầu sửa trang này',
--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry date format
--------------------------------------------------------------------------------

-- This is the format for the blurb expiry date. It should be valid input for
-- the first parameter of the #time parser function.
['expiry-date-format'] = 'j F, Y "vào" H:i e',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tracking categories
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine which tracking categories the module outputs.
['tracking-category-incorrect'] = 'Trang có tham số bản mẫu khóa trang không đúng',
['tracking-category-template'] = 'Trang có tham số bản mẫu khóa trang không đúng',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- These are images that are not defined by their protection action and protection level.
['image-filename-indef'] = 'Full-protection-shackle-block.svg',
['image-filename-default'] = 'Transparent.gif',

--------------------------------------------------------------------------------
-- End messages
--------------------------------------------------------------------------------
}

--------------------------------------------------------------------------------
-- End configuration
--------------------------------------------------------------------------------
}