Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:Documentation

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng thường

Hầu hết khi sử dụng, Bạn nên sử dụng {{Tài liệu}}; vui lòng xem trang con tài liệu của bản mẫu này để biết thông tin về cách sử dụng và các tham số.

Sử dụng trong các mô đun khác

Để sử dụng mô-đun này từ mô-đun Lua khác, trước tiên hãy tải nó với mã require:

local documentation = require('Mô đun:Documentation').main

Sau đó, bạn có thể chỉ cần gọi nó bằng cách sử dụng một bảng các đối số.

documentation{content = 'Thông tin tài liệu', ['link box'] = 'Link đến trang tài liệu cần tải'}

Vui lòng tham khảo tài liệu bản mẫu để biết hướng dẫn sử dụng và danh sách các tham số.

Chuyển đến các wiki khác

Mô đun này sử dụng trang cấu hình Mô đun:Documentation/config được dự định để cho phép dễ dàng dịch và chuyển sang các wiki khác. Vui lòng xem các bình luận mã trong trang cấu hình để được hướng dẫn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc bạn cần một tính năng hiện chưa được triển khai, vui lòng để lại tin nhắn tại Thảo luận bản mẫu:Tài liệu để có được sự chú ý của một nhà phát triển.

-- Mô đun này thực hiện {{tài liệu}}.

-- Get required modules.
local getArgs = require('Mô đun:Arguments').getArgs

-- Get the config table.
local cfg = mw.loadData('Mô đun:Documentation/config')

local p = {}

-- Often-used functions.
local ugsub = mw.ustring.gsub

----------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--
-- These are defined as local functions, but are made available in the p
-- table for testing purposes.
----------------------------------------------------------------------------

local function message(cfgKey, valArray, expectType)
	--[[
	-- Gets a message from the cfg table and formats it if appropriate.
	-- The function raises an error if the value from the cfg table is not
	-- of the type expectType. The default type for expectType is 'string'.
	-- If the table valArray is present, strings such as $1, $2 etc. in the
	-- message are substituted with values from the table keys [1], [2] etc.
	-- For example, if the message "foo-message" had the value 'Foo $2 bar $1.',
	-- message('foo-message', {'baz', 'qux'}) would return "Foo qux bar baz."
	--]]
	local msg = cfg[cfgKey]
	expectType = expectType or 'string'
	if type(msg) ~= expectType then
		error('tin nhắn: gõ lỗi trong tin nhắn cfg.' .. cfgKey .. ' (' .. expectType .. ' mong đợi, có ' .. type(msg) .. ')', 2)
	end
	if not valArray then
		return msg
	end

	local function getMessageVal(match)
		match = tonumber(match)
		return valArray[match] or error('tin nhắn: không tìm thấy giá trị cho từ khóa $' .. match .. ' trong tin nhắn cfg.' .. cfgKey, 4)
	end

	return ugsub(msg, '$([1-9][0-9]*)', getMessageVal)
end

p.message = message

local function makeWikilink(page, display)
	if display then
		return mw.ustring.format('[[%s|%s]]', page, display)
	else
		return mw.ustring.format('[[%s]]', page)
	end
end

p.makeWikilink = makeWikilink

local function makeCategoryLink(cat, sort)
	local catns = mw.site.namespaces[14].name
	return makeWikilink(catns .. ':' .. cat, sort)
end

p.makeCategoryLink = makeCategoryLink

local function makeUrlLink(url, display)
	return mw.ustring.format('[%s %s]', url, display)
end

p.makeUrlLink = makeUrlLink

local function makeToolbar(...)
	local ret = {}
	local lim = select('#', ...)
	if lim < 1 then
		return nil
	end
	for i = 1, lim do
		ret[#ret + 1] = select(i, ...)
	end
	-- 'documentation-toolbar'
	return '<span class="' .. message('toolbar-class') .. '">('
		.. table.concat(ret, ' &#124; ') .. ')</span>'
end	

p.makeToolbar = makeToolbar

----------------------------------------------------------------------------
-- Argument processing
----------------------------------------------------------------------------

local function makeInvokeFunc(funcName)
	return function (frame)
		local args = getArgs(frame, {
			valueFunc = function (key, value)
				if type(value) == 'string' then
					value = value:match('^%s*(.-)%s*$') -- Remove whitespace.
					if key == 'heading' or value ~= '' then
						return value
					else
						return nil
					end
				else
					return value
				end
			end
		})
		return p[funcName](args)
	end
end

----------------------------------------------------------------------------
-- Entry points
----------------------------------------------------------------------------

function p.nonexistent(frame)
	if mw.title.getCurrentTitle().subpageText == 'testcases' then
		return frame:expandTemplate{title = 'module test cases notice'}
	else
		return p.main(frame)
	end
end

p.main = makeInvokeFunc('_main')

function p._main(args)
	--[[
	-- This function defines logic flow for the module.
	-- @args - table of arguments passed by the user
	--]]
	local env = p.getEnvironment(args)
	local root = mw.html.create()
	root
		:wikitext(p._getModuleWikitext(args, env))
		:wikitext(p.protectionTemplate(env))
		:wikitext(p.sandboxNotice(args, env))
		:tag('div')
			-- 'documentation-container'
			:addClass(message('container'))
			:newline()
			:tag('div')
				-- 'documentation'
				:addClass(message('main-div-classes'))
				:newline()
				:wikitext(p._startBox(args, env))
				:wikitext(p._content(args, env))
				:tag('div')
					-- 'documentation-clear'
					:addClass(message('clear'))
					:done()
				:newline()
				:done()
			:wikitext(p._endBox(args, env))
			:done()
		:wikitext(p.addTrackingCategories(env))
	-- 'Mô đun:Documentation/styles.css'
	return mw.getCurrentFrame():extensionTag (
		'templatestyles', '', {src=cfg['templatestyles']
	}) .. tostring(root)
end

----------------------------------------------------------------------------
-- Environment settings
----------------------------------------------------------------------------

function p.getEnvironment(args)
	--[[
	-- Returns a table with information about the environment, including title
	-- objects and other namespace- or path-related data.
	-- @args - table of arguments passed by the user
	--
	-- Title objects include:
	-- env.title - the page we are making documentation for (usually the current title)
	-- env.templateTitle - the template (or module, file, etc.)
	-- env.docTitle - the /doc subpage.
	-- env.sandboxTitle - the /sandbox subpage.
	-- env.testcasesTitle - the /testcases subpage.
	-- env.printTitle - the print version of the template, located at the /Print subpage.
	--
	-- Data includes:
	-- env.protectionLevels - the protection levels table of the title object.
	-- env.subjectSpace - the number of the title's subject namespace.
	-- env.docSpace - the number of the namespace the title puts its documentation in.
	-- env.docpageBase - the text of the base page of the /doc, /sandbox and /testcases pages, with namespace.
	-- env.compareUrl - URL of the Special:ComparePages page comparing the sandbox with the template.
	-- 
	-- All table lookups are passed through pcall so that errors are caught. If an error occurs, the value
	-- returned will be nil.
	--]]
	
	local env, envFuncs = {}, {}

	-- Set up the metatable. If triggered we call the corresponding function in the envFuncs table. The value
	-- returned by that function is memoized in the env table so that we don't call any of the functions
	-- more than once. (Nils won't be memoized.)
	setmetatable(env, {
		__index = function (t, key)
			local envFunc = envFuncs[key]
			if envFunc then
				local success, val = pcall(envFunc)
				if success then
					env[key] = val -- Memoise the value.
					return val
				end
			end
			return nil
		end
	})	

	function envFuncs.title()
		-- The title object for the current page, or a test page passed with args.page.
		local title
		local titleArg = args.page
		if titleArg then
			title = mw.title.new(titleArg)
		else
			title = mw.title.getCurrentTitle()
		end
		return title
	end

	function envFuncs.templateTitle()
		--[[
		-- The template (or module, etc.) title object.
		-- Messages:
		-- 'sandbox-subpage' --> 'sandbox'
		-- 'testcases-subpage' --> 'testcases'
		--]]
		local subjectSpace = env.subjectSpace
		local title = env.title
		local subpage = title.subpageText
		if subpage == message('sandbox-subpage') or subpage == message('testcases-subpage') then
			return mw.title.makeTitle(subjectSpace, title.baseText)
		else
			return mw.title.makeTitle(subjectSpace, title.text)
		end
	end

	function envFuncs.docTitle()
		--[[
		-- Title object of the /doc subpage.
		-- Messages:
		-- 'doc-subpage' --> 'doc'
		--]]
		local title = env.title
		local docname = args[1] -- User-specified doc page.
		local docpage
		if docname then
			docpage = docname
		else
			docpage = env.docpageBase .. '/' .. message('doc-subpage')
		end
		return mw.title.new(docpage)
	end
	
	function envFuncs.sandboxTitle()
		--[[
		-- Title object for the /sandbox subpage.
		-- Messages:
		-- 'sandbox-subpage' --> 'sandbox'
		--]]
		return mw.title.new(env.docpageBase .. '/' .. message('sandbox-subpage'))
	end
	
	function envFuncs.testcasesTitle()
		--[[
		-- Title object for the /testcases subpage.
		-- Messages:
		-- 'testcases-subpage' --> 'testcases'
		--]]
		return mw.title.new(env.docpageBase .. '/' .. message('testcases-subpage'))
	end
	
	function envFuncs.printTitle()
		--[[
		-- Title object for the /Print subpage.
		-- Messages:
		-- 'print-subpage' --> 'Print'
		--]]
		return env.templateTitle:subPageTitle(message('print-subpage'))
	end

	function envFuncs.protectionLevels()
		-- The protection levels table of the title object.
		return env.title.protectionLevels
	end

	function envFuncs.subjectSpace()
		-- The subject namespace number.
		return mw.site.namespaces[env.title.namespace].subject.id
	end

	function envFuncs.docSpace()
		-- The documentation namespace number. For most namespaces this is the
		-- same as the subject namespace. However, pages in the Article, File,
		-- MediaWiki or Category namespaces must have their /doc, /sandbox and
		-- /testcases pages in talk space.
		local subjectSpace = env.subjectSpace
		if subjectSpace == 0 or subjectSpace == 6 or subjectSpace == 8 or subjectSpace == 14 then
			return subjectSpace + 1
		else
			return subjectSpace
		end
	end

	function envFuncs.docpageBase()
		-- The base page of the /doc, /sandbox, and /testcases subpages.
		-- For some namespaces this is the talk page, rather than the template page.
		local templateTitle = env.templateTitle
		local docSpace = env.docSpace
		local docSpaceText = mw.site.namespaces[docSpace].name
		-- Assemble the link. docSpace is never the main namespace, so we can hardcode the colon.
		return docSpaceText .. ':' .. templateTitle.text
	end
	
	function envFuncs.compareUrl()
		-- Diff link between the sandbox and the main template using [[Đặc_biệt:So_sánh_trang]].
		local templateTitle = env.templateTitle
		local sandboxTitle = env.sandboxTitle
		if templateTitle.exists and sandboxTitle.exists then
			local compareUrl = mw.uri.fullUrl(
				'Đặc_biệt:So_sánh_trang',
				{ page1 = templateTitle.prefixedText, page2 = sandboxTitle.prefixedText}
			)
			return tostring(compareUrl)
		else
			return nil
		end
	end		

	return env
end	

----------------------------------------------------------------------------
-- Auxiliary templates
----------------------------------------------------------------------------

p.getModuleWikitext = makeInvokeFunc('_getModuleWikitext')

function p._getModuleWikitext(args, env)
	local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
	if currentTitle.contentModel ~= 'Scribunto' then return end
	pcall(require, currentTitle.prefixedText) -- if it fails, we don't care
	local moduleWikitext =  package.loaded["Mô đun:Module wikitext"]
	if moduleWikitext then
		return moduleWikitext.main()
	end
end

function p.sandboxNotice(args, env)
	--[=[
	-- Generates a sandbox notice for display above sandbox pages.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	-- Messages:
	-- 'sandbox-notice-image' --> '[[Hình:Sandbox.svg|50px|alt=|link=]]'
	-- 'sandbox-notice-blurb' --> 'Đây là $1 cho $2.'
	-- 'sandbox-notice-diff-blurb' --> 'Đây là $1 cho $2 ($3).'
	-- 'sandbox-notice-pagetype-template' --> 'trang [[:en:Wikipedia:Template test cases|chỗ thử bản mẫu]]'
	-- 'sandbox-notice-pagetype-module' --> 'trang [[:en:Wikipedia:Template test cases|chỗ thử mô đun]]'
	-- 'sandbox-notice-pagetype-other' --> 'trang chỗ thử'
	-- 'sandbox-notice-compare-link-display' --> 'khác'
	-- 'sandbox-notice-testcases-blurb' --> 'Xem thêm trang con so sánh cho $1.'
	-- 'sandbox-notice-testcases-link-display' --> 'trường hợp kiểm thử'
	-- 'sandbox-category' --> 'Chỗ thử bản mẫu'
	--]=]
	local title = env.title
	local sandboxTitle = env.sandboxTitle
	local templateTitle = env.templateTitle
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	if not (subjectSpace and title and sandboxTitle and templateTitle
		and mw.title.equals(title, sandboxTitle)) then
		return nil
	end
	-- Build the table of arguments to pass to {{ombox}}. We need just two fields, "image" and "text".
	local omargs = {}
	omargs.image = message('sandbox-notice-image')
	-- Get the text. We start with the opening blurb, which is something like
	-- "Đây là chỗ thử bản mẫu cho [[Bản mẫu:Foo]] (khác)."
	local text = ''
	local pagetype
	if subjectSpace == 10 then
		pagetype = message('sandbox-notice-pagetype-template')
	elseif subjectSpace == 828 then
		pagetype = message('sandbox-notice-pagetype-module')
	else
		pagetype = message('sandbox-notice-pagetype-other')
	end
	local templateLink = makeWikilink(templateTitle.prefixedText)
	local compareUrl = env.compareUrl
	if compareUrl then
		local compareDisplay = message('sandbox-notice-compare-link-display')
		local compareLink = makeUrlLink(compareUrl, compareDisplay)
		text = text .. message('sandbox-notice-diff-blurb', {pagetype, templateLink, compareLink})
	else
		text = text .. message('sandbox-notice-blurb', {pagetype, templateLink})
	end
	-- Get the test cases page blurb if the page exists. This is something like
	-- "Xem thêm trang con so sánh cho [[Bản mẫu:Foo/testcases|trường hợp kiểm thử]]."
	local testcasesTitle = env.testcasesTitle
	if testcasesTitle and testcasesTitle.exists then
		if testcasesTitle.contentModel == "Scribunto" then
			local testcasesLinkDisplay = message('sandbox-notice-testcases-link-display')
			local testcasesRunLinkDisplay = message('sandbox-notice-testcases-run-link-display')
			local testcasesLink = makeWikilink(testcasesTitle.prefixedText, testcasesLinkDisplay)
			local testcasesRunLink = makeWikilink(testcasesTitle.talkPageTitle.prefixedText, testcasesRunLinkDisplay)
			text = text .. '<br />' .. message('sandbox-notice-testcases-run-blurb', {testcasesLink, testcasesRunLink})
		else
			local testcasesLinkDisplay = message('sandbox-notice-testcases-link-display')
			local testcasesLink = makeWikilink(testcasesTitle.prefixedText, testcasesLinkDisplay)
			text = text .. '<br />' .. message('sandbox-notice-testcases-blurb', {testcasesLink})
		end
	end
	-- Add the sandbox to the sandbox category.
	omargs.text = text .. makeCategoryLink(message('sandbox-category'))

	-- 'documentation-clear'
	return '<div class="' .. message('clear') .. '"></div>'
		.. require('Mô đun:Message box').main('ombox', omargs)
end

function p.protectionTemplate(env)
	-- Generates the padlock icon in the top right.
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- Messages:
	-- 'protection-template' --> 'pp-template'
	-- 'protection-template-args' --> {docusage = 'yes'}
	local protectionLevels = env.protectionLevels
	if not protectionLevels then
		return nil
	end
	local editProt = protectionLevels.edit and protectionLevels.edit[1]
	local moveProt = protectionLevels.move and protectionLevels.move[1]
	if editProt then
		-- The page is edit-protected.
		return require('Mô đun:Protection banner')._main{
			message('protection-reason-edit'), small = true
		}
	elseif moveProt and moveProt ~= 'autoconfirmed' then
		-- The page is move-protected but not edit-protected. Exclude move
		-- protection with the level "autoconfirmed", as this is equivalent to
		-- no move protection at all.
		return require('Mô đun:Protection banner')._main{
			action = 'move', small = true
		}
	else
		return nil
	end
end

----------------------------------------------------------------------------
-- Start box
----------------------------------------------------------------------------

p.startBox = makeInvokeFunc('_startBox')

function p._startBox(args, env)
	--[[
	-- This function generates the start box.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	-- The actual work is done by p.makeStartBoxLinksData and p.renderStartBoxLinks which make
	-- the [xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] links, and by p.makeStartBoxData and p.renderStartBox
	-- which generate the box HTML.
	--]]
	env = env or p.getEnvironment(args)
	local links
	local content = args.content
	if not content or args[1] then
		-- No need to include the links if the documentation is on the template page itself.
		local linksData = p.makeStartBoxLinksData(args, env)
		if linksData then
			links = p.renderStartBoxLinks(linksData)
		end
	end
	-- Generate the start box html.
	local data = p.makeStartBoxData(args, env, links)
	if data then
		return p.renderStartBox(data)
	else
		-- User specified no heading.
		return nil
	end
end

function p.makeStartBoxLinksData(args, env)
	--[[
	-- Does initial processing of data to make the [xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] links.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	-- Messages:
	-- 'view-link-display' --> 'xem'
	-- 'edit-link-display' --> 'sửa'
	-- 'history-link-display' --> 'lịch sử'
	-- 'purge-link-display' --> 'làm tươi'
	-- 'file-docpage-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-filespace'
	-- 'module-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-module-doc'
	-- 'docpage-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload'
	-- 'create-link-display' --> 'tạo'
	--]]
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	local title = env.title
	local docTitle = env.docTitle
	if not title or not docTitle then
		return nil
	end
	if docTitle.isRedirect then 
		docTitle = docTitle.redirectTarget
	end

	local data = {}
	data.title = title
	data.docTitle = docTitle
	-- View, display, edit, and purge links if /doc exists.
	data.viewLinkDisplay = message('view-link-display')
	data.editLinkDisplay = message('edit-link-display')
	data.historyLinkDisplay = message('history-link-display')
	data.purgeLinkDisplay = message('purge-link-display')
	-- Create link if /doc doesn't exist.
	local preload = args.preload
	if not preload then
		if subjectSpace == 6 then -- File namespace
			preload = message('file-docpage-preload')
		elseif subjectSpace == 828 then -- Module namespace
			preload = message('module-preload')
		else
			preload = message('docpage-preload')
		end
	end
	data.preload = preload
	data.createLinkDisplay = message('create-link-display')
	return data
end

function p.renderStartBoxLinks(data)
	--[[
	-- Generates the [xem][sửa][lịch sử][làm tươi] or [tạo] links from the data table.
	-- @data - a table of data generated by p.makeStartBoxLinksData
	--]]
	
	local function escapeBrackets(s)
		-- Escapes square brackets with HTML entities.
		s = s:gsub('%[', '&#91;') -- Replace square brackets with HTML entities.
		s = s:gsub('%]', '&#93;')
		return s
	end

	local ret
	local docTitle = data.docTitle
	local title = data.title
	if docTitle.exists then
		local viewLink = makeWikilink(docTitle.prefixedText, data.viewLinkDisplay)
		local editLink = makeUrlLink(docTitle:fullUrl{action = 'edit'}, data.editLinkDisplay)
		local historyLink = makeUrlLink(docTitle:fullUrl{action = 'history'}, data.historyLinkDisplay)
		local purgeLink = makeUrlLink(title:fullUrl{action = 'purge'}, data.purgeLinkDisplay)
		ret = '[%s] [%s] [%s] [%s]'
		ret = escapeBrackets(ret)
		ret = mw.ustring.format(ret, viewLink, editLink, historyLink, purgeLink)
	else
		local createLink = makeUrlLink(docTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = data.preload}, data.createLinkDisplay)
		ret = '[%s]'
		ret = escapeBrackets(ret)
		ret = mw.ustring.format(ret, createLink)
	end
	return ret
end

function p.makeStartBoxData(args, env, links)
	--[=[
	-- Does initial processing of data to pass to the start-box render function, p.renderStartBox.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- @links - a string containing the [xem][sửa][lịch sử][làm tươi] links - could be nil if there's an error.
	--
	-- Messages:
	-- 'documentation-icon-wikitext' --> '[[Tập tin:Test Template Info-Icon - Version (2).svg|50px|link=|alt=]]'
	-- 'template-namespace-heading' --> 'Tài liệu bản mẫu'
	-- 'module-namespace-heading' --> 'Tài liệu mô đun'
	-- 'file-namespace-heading' --> 'Tóm lược'
	-- 'other-namespaces-heading' --> 'Tài liệu'
	-- 'testcases-create-link-display' --> 'tạo'
	--]=]
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	if not subjectSpace then
		-- Default to an "other namespaces" namespace, so that we get at least some output
		-- if an error occurs.
		subjectSpace = 2
	end
	local data = {}
	
	-- Heading
	local heading = args.heading -- Blank values are not removed.
	if heading == '' then
		-- Don't display the start box if the heading arg is defined but blank.
		return nil
	end
	if heading then
		data.heading = heading
	elseif subjectSpace == 10 then -- Template namespace
		data.heading = message('documentation-icon-wikitext') .. ' ' .. message('template-namespace-heading')
	elseif subjectSpace == 828 then -- Module namespace
		data.heading = message('documentation-icon-wikitext') .. ' ' .. message('module-namespace-heading')
	elseif subjectSpace == 6 then -- File namespace
		data.heading = message('file-namespace-heading')
	else
		data.heading = message('other-namespaces-heading')
	end
	
	-- Heading CSS
	local headingStyle = args['heading-style']
	if headingStyle then
		data.headingStyleText = headingStyle
	else
		-- 'documentation-heading'
		data.headingClass = message('main-div-heading-class')
	end
	
	-- Data for the [xem][sửa][lịch sử][làm tươi] or [tạo] links.
	if links then
		-- 'mw-editsection-like plainlinks'
		data.linksClass = message('start-box-link-classes')
		data.links = links
	end
	
	return data
end

function p.renderStartBox(data)
	-- Renders the start box html.
	-- @data - a table of data generated by p.makeStartBoxData.
	local sbox = mw.html.create('div')
	sbox
		-- 'documentation-startbox'
		:addClass(message('start-box-class'))
		:newline()
		:tag('span')
			:addClass(data.headingClass)
			:cssText(data.headingStyleText)
			:wikitext(data.heading)
	local links = data.links
	if links then
		sbox:tag('span')
			:addClass(data.linksClass)
			:attr('id', data.linksId)
			:wikitext(links)
	end
	return tostring(sbox)
end

----------------------------------------------------------------------------
-- Documentation content
----------------------------------------------------------------------------

p.content = makeInvokeFunc('_content')

function p._content(args, env)
	-- Displays the documentation contents
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	env = env or p.getEnvironment(args)
	local docTitle = env.docTitle
	local content = args.content
	if not content and docTitle and docTitle.exists then
		content = args._content or mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = docTitle.prefixedText}
	end
	-- The line breaks below are necessary so that "=== Đầu đề ===" at the start and end
	-- of docs are interpreted correctly.
	return '\n' .. (content or '') .. '\n' 
end

p.contentTitle = makeInvokeFunc('_contentTitle')

function p._contentTitle(args, env)
	env = env or p.getEnvironment(args)
	local docTitle = env.docTitle
	if not args.content and docTitle and docTitle.exists then
		return docTitle.prefixedText
	else
		return ''
	end
end

----------------------------------------------------------------------------
-- End box
----------------------------------------------------------------------------

p.endBox = makeInvokeFunc('_endBox')

function p._endBox(args, env)
	--[=[
	-- This function generates the end box (also known as the link box).
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	--]=]
	
	-- Get environment data.
	env = env or p.getEnvironment(args)
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	local docTitle = env.docTitle
	if not subjectSpace or not docTitle then
		return nil
	end
		
	-- Check whether we should output the end box at all. Add the end
	-- box by default if the documentation exists or if we are in the
	-- user, module or template namespaces.
	local linkBox = args['link box']
	if linkBox == 'off'
		or not (
			docTitle.exists
			or subjectSpace == 2
			or subjectSpace == 828
			or subjectSpace == 10
		)
	then
		return nil
	end

	-- Assemble the link box.
	local text = ''
	if linkBox then
		text = text .. linkBox
	else
		text = text .. (p.makeDocPageBlurb(args, env) or '') -- "Tài liệu này được truyền tải từ [[Foo]]." 
		if subjectSpace == 2 or subjectSpace == 10 or subjectSpace == 828 then
			-- We are in the user, template or module namespaces.
			-- Add sandbox and testcases links.
			-- "Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang chỗ thử và trường hợp kiểm thử của bản mẫu này."
			text = text .. (p.makeExperimentBlurb(args, env) or '') .. '<br />'
			if not args.content and not args[1] then
				-- "Vui lòng bổ sung các thể loại vào trang con /doc."
				-- Don't show this message with inline docs or with an explicitly specified doc page,
				-- as then it is unclear where to add the categories.
				text = text .. (p.makeCategoriesBlurb(args, env) or '')
			end
			text = text .. ' ' .. (p.makeSubpagesBlurb(args, env) or '') --"Trang con của bản mẫu này"
			local printBlurb = p.makePrintBlurb(args, env) -- Two-line blurb about print versions of templates.
			if printBlurb then
				text = text .. '<br />' .. printBlurb
			end
		end
	end
	
	local box = mw.html.create('div')
	-- 'documentation-metadata'
	box:attr('role', 'note')
		:addClass(message('end-box-class'))
		-- 'plainlinks'
		:addClass(message('end-box-plainlinks'))
		:wikitext(text)
		:done()

	return '\n' .. tostring(box)
end

function p.makeDocPageBlurb(args, env)
	--[=[
	-- Makes the blurb "Tài liệu này được truyền tải từ [[Bản mẫu:Foo]] (sửa, lịch sử)".
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	-- Messages:
	-- 'edit-link-display' --> 'sửa'
	-- 'history-link-display' --> 'lịch sử'
	-- 'transcluded-from-blurb' --> 
	-- '[[:en:Wikipedia:Template documentation|Tài liệu]] bên trên
	-- [[:en:Help:Transclusion|được truyền tải]] từ $1.'
	-- 'module-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-module-doc'
	-- 'create-link-display' --> 'tạo'
	-- 'create-module-doc-blurb' -->
	-- 'Bạn có thể muốn $1 một trang tài liệu cho [[:en:Wikipedia:Lua|mô đun Scribunto]] này.'
	--]=]
	local docTitle = env.docTitle
	if not docTitle then
		return nil
	end
	local ret
	if docTitle.exists then
		-- /doc exists; link to it.
		local docLink = makeWikilink(docTitle.prefixedText)
		local editUrl = docTitle:fullUrl{action = 'edit'}
		local editDisplay = message('edit-link-display')
		local editLink = makeUrlLink(editUrl, editDisplay)
		local historyUrl = docTitle:fullUrl{action = 'history'}
		local historyDisplay = message('history-link-display')
		local historyLink = makeUrlLink(historyUrl, historyDisplay)
		ret = message('transcluded-from-blurb', {docLink})
			.. ' '
			.. makeToolbar(editLink, historyLink)
			.. '<br />'
	elseif env.subjectSpace == 828 then
		-- /doc does not exist; ask to create it.
		local createUrl = docTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = message('module-preload')}
		local createDisplay = message('create-link-display')
		local createLink = makeUrlLink(createUrl, createDisplay)
		ret = message('create-module-doc-blurb', {createLink})
			.. '<br />'
	end
	return ret
end

function p.makeExperimentBlurb(args, env)
	--[[
	-- Renders the text "Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang chỗ thử (sửa | khác) và trường hợp kiểm thử (sửa) của bản mẫu này."
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- 
	-- Messages:
	-- 'sandbox-link-display' --> 'chỗ thử'
	-- 'sandbox-edit-link-display' --> 'sửa'
	-- 'compare-link-display' --> 'khác'
	-- 'module-sandbox-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-module-sandbox'
	-- 'template-sandbox-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-sandbox'
	-- 'sandbox-create-link-display' --> 'tạo'
	-- 'mirror-edit-summary' --> 'Tạo phiên bản chỗ thử của $1'
	-- 'mirror-link-display' --> 'sao'
	-- 'mirror-link-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/mirror'
	-- 'sandbox-link-display' --> 'chỗ thử'
	-- 'testcases-link-display' --> 'trường hợp kiểm thử'
	-- 'testcases-edit-link-display'--> 'sửa'
	-- 'template-sandbox-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-sandbox'
	-- 'testcases-create-link-display' --> 'tạo'
	-- 'testcases-link-display' --> 'trường hợp kiểm thử'
	-- 'testcases-edit-link-display' --> 'sửa'
	-- 'module-testcases-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-module-testcases'
	-- 'template-testcases-preload' --> 'Bản mẫu:Tài liệu/preload-testcases'
	-- 'experiment-blurb-module' --> 'Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang $1 và $2 của mô đun này.'
	-- 'experiment-blurb-template' --> 'Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang $1 và $2 của bản mẫu này.'
	--]]
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	local templateTitle = env.templateTitle
	local sandboxTitle = env.sandboxTitle
	local testcasesTitle = env.testcasesTitle
	local templatePage = templateTitle.prefixedText
	if not subjectSpace or not templateTitle or not sandboxTitle or not testcasesTitle then
		return nil
	end
	-- Make links.
	local sandboxLinks, testcasesLinks
	if sandboxTitle.exists then
		local sandboxPage = sandboxTitle.prefixedText
		local sandboxDisplay = message('sandbox-link-display')
		local sandboxLink = makeWikilink(sandboxPage, sandboxDisplay)
		local sandboxEditUrl = sandboxTitle:fullUrl{action = 'edit'}
		local sandboxEditDisplay = message('sandbox-edit-link-display')
		local sandboxEditLink = makeUrlLink(sandboxEditUrl, sandboxEditDisplay)
		local compareUrl = env.compareUrl
		local compareLink
		if compareUrl then
			local compareDisplay = message('compare-link-display')
			compareLink = makeUrlLink(compareUrl, compareDisplay)
		end
		sandboxLinks = sandboxLink .. ' ' .. makeToolbar(sandboxEditLink, compareLink)
	else
		local sandboxPreload
		if subjectSpace == 828 then
			sandboxPreload = message('module-sandbox-preload')
		else
			sandboxPreload = message('template-sandbox-preload')
		end
		local sandboxCreateUrl = sandboxTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = sandboxPreload}
		local sandboxCreateDisplay = message('sandbox-create-link-display')
		local sandboxCreateLink = makeUrlLink(sandboxCreateUrl, sandboxCreateDisplay)
		local mirrorSummary = message('mirror-edit-summary', {makeWikilink(templatePage)})
		local mirrorPreload = message('mirror-link-preload')
		local mirrorUrl = sandboxTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = mirrorPreload, summary = mirrorSummary}
		if subjectSpace == 828 then
			mirrorUrl = sandboxTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = templateTitle.prefixedText, summary = mirrorSummary}
		end
		local mirrorDisplay = message('mirror-link-display')
		local mirrorLink = makeUrlLink(mirrorUrl, mirrorDisplay)
		sandboxLinks = message('sandbox-link-display') .. ' ' .. makeToolbar(sandboxCreateLink, mirrorLink)
	end
	if testcasesTitle.exists then
		local testcasesPage = testcasesTitle.prefixedText
		local testcasesDisplay = message('testcases-link-display')
		local testcasesLink = makeWikilink(testcasesPage, testcasesDisplay)
		local testcasesEditUrl = testcasesTitle:fullUrl{action = 'edit'}
		local testcasesEditDisplay = message('testcases-edit-link-display')
		local testcasesEditLink = makeUrlLink(testcasesEditUrl, testcasesEditDisplay)
		-- for Modules, add testcases run link if exists
		if testcasesTitle.contentModel == "Scribunto"  and testcasesTitle.talkPageTitle and testcasesTitle.talkPageTitle.exists then
			local testcasesRunLinkDisplay = message('testcases-run-link-display')
			local testcasesRunLink = makeWikilink(testcasesTitle.talkPageTitle.prefixedText, testcasesRunLinkDisplay)
			testcasesLinks = testcasesLink .. ' ' .. makeToolbar(testcasesEditLink, testcasesRunLink)
		else
			testcasesLinks = testcasesLink .. ' ' .. makeToolbar(testcasesEditLink)
		end
	else
		local testcasesPreload
		if subjectSpace == 828 then
			testcasesPreload = message('module-testcases-preload')
		else
			testcasesPreload = message('template-testcases-preload')
		end
		local testcasesCreateUrl = testcasesTitle:fullUrl{action = 'edit', preload = testcasesPreload}
		local testcasesCreateDisplay = message('testcases-create-link-display')
		local testcasesCreateLink = makeUrlLink(testcasesCreateUrl, testcasesCreateDisplay)
		testcasesLinks = message('testcases-link-display') .. ' ' .. makeToolbar(testcasesCreateLink)
	end
	local messageName
	if subjectSpace == 828 then
		messageName = 'experiment-blurb-module'
	else
		messageName = 'experiment-blurb-template'
	end
	return message(messageName, {sandboxLinks, testcasesLinks})
end

function p.makeCategoriesBlurb(args, env)
	--[[
	-- Generates the text "Vui lòng bổ sung các thể loại vào trang con /doc."
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	-- Messages:
	-- 'doc-link-display' --> '/doc'
	-- 'add-categories-blurb' --> 'Vui lòng bổ sung các thể loại vào trang con $1.'
	--]]
	local docTitle = env.docTitle
	if not docTitle then
		return nil
	end
	local docPathLink = makeWikilink(docTitle.prefixedText, message('doc-link-display'))
	return message('add-categories-blurb', {docPathLink})
end

function p.makeSubpagesBlurb(args, env)
	--[[
	-- Generates the "Các trang con của bản mẫu này" link.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	
	-- Messages:
	-- 'template-pagetype' --> 'bản mẫu'
	-- 'module-pagetype' --> 'mô đun'
	-- 'default-pagetype' --> 'trang'
	-- 'subpages-link-display' --> 'Các trang con của $1 này'
	--]]
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	local templateTitle = env.templateTitle
	if not subjectSpace or not templateTitle then
		return nil
	end
	local pagetype
	if subjectSpace == 10 then
		pagetype = message('template-pagetype')
	elseif subjectSpace == 828 then
		pagetype = message('module-pagetype')
	else
		pagetype = message('default-pagetype')
	end
	local subpagesLink = makeWikilink(
		'Đặc_biệt:Tiền_tố/' .. templateTitle.prefixedText .. '/',
		message('subpages-link-display', {pagetype})
	)
	return message('subpages-blurb', {subpagesLink})
end

function p.makePrintBlurb(args, env)
	--[=[
	-- Generates the blurb displayed when there is a print version of the template available.
	-- @args - a table of arguments passed by the user
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	--
	-- Messages:
	-- 'print-link-display' --> '/Print'
	-- 'print-blurb' --> 'Một [[Trợ giúp:Sách/dành cho chuyên gia#Cải thiện bố cục sách|phiên bản để in]]'
	--		.. ' của bản mẫu này đã tồn tại ở $1.'
	--		.. ' Nếu bạn muốn tạo thay đổi cho bản mẫu này, vui lòng cập nhật phiên bản để in.'
	-- 'display-print-category' --> true
	-- 'print-category' --> 'Bản mẫu có phiên bản để in'
	--]=]
	local printTitle = env.printTitle
	if not printTitle then
		return nil
	end
	local ret
	if printTitle.exists then
		local printLink = makeWikilink(printTitle.prefixedText, message('print-link-display'))
		ret = message('print-blurb', {printLink})
		local displayPrintCategory = message('display-print-category', nil, 'boolean')
		if displayPrintCategory then
			ret = ret .. makeCategoryLink(message('print-category'))
		end
	end
	return ret
end

----------------------------------------------------------------------------
-- Tracking categories
----------------------------------------------------------------------------

function p.addTrackingCategories(env)
	--[[
	-- Check if {{documentation}} is transcluded on a /doc or /testcases page.
	-- @env - environment table containing title objects, etc., generated with p.getEnvironment
	
	-- Messages:
	-- 'display-strange-usage-category' --> true
	-- 'doc-subpage' --> 'doc'
	-- 'testcases-subpage' --> 'testcases'
	-- 'strange-usage-category' --> 'Các trang Wikipedia có cách sử dụng ((tài liệu)) lạ'
	-- 
	-- /testcases pages in the module namespace are not categorised, as they may have
	-- {{documentation}} transcluded automatically.
	--]]
	local title = env.title
	local subjectSpace = env.subjectSpace
	if not title or not subjectSpace then
		return nil
	end
	local subpage = title.subpageText
	local ret = ''
	if message('display-strange-usage-category', nil, 'boolean')
		and (
			subpage == message('doc-subpage')
			or subjectSpace ~= 828 and subpage == message('testcases-subpage')
		)
	then
		ret = ret .. makeCategoryLink(message('strange-usage-category'))
	end
	return ret
end

return p