پودمان:Effective protection level

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{#invoke:Effective protection level|function_name}}

این پودمان، سطح محافظت هر صفحه را تشخیص داده و آن را برمی‌گرداند. در ویرایش پودمان محتاط باشید.

بومی‌سازی

یک بخش از پودمان بومی‌سازی شده تا برای فضای نام الگو و پودمان در ویکی‌پدیای فارسی، مقدار ویرایشگر الگو (templateeditor) برگرداند. اگر سطح حفاظتی قفل صورتی (ویرایشگران الگو و مدیران) به ویکی‌پدیای فارسی آمد، این بخش را حذف کنید. برای این کار، باید یک جایگزینی انجام دهید:

	local level = title.protectionLevels[action] and title.protectionLevels[action][1]
	if level == 'sysop' or level == 'editprotected' then
		if title.namespace == 10 or title.namespace == 828 then
			return 'templateeditor'
		else
			return 'sysop'
		end

را باید تبدیل کنید به:

	local level = title.protectionLevels[action] and title.protectionLevels[action][1]
	if level == 'sysop' or level == 'editprotected' then
		return 'sysop'

local p = {}

-- Returns the permission required to perform a given action on a given title.
-- If no title is specified, the title of the page being displayed is used.
-- یک بخش از این پودمان برای هماهنگی با وضعیت حفاظتی ویکی‌پدیای فارسی تغییر کرده‌است. اگر می‌خواهید پودمان را به‌روز کنید، دقت داشته باشید که استثنای فضای نام الگو و پودمان رامشخص کنید).
-- توضیحات بیشتر در زیرصفحه توضیحات پودمان موجود است.
function p._main(action, pagename)
	local title
	if type(pagename) == 'table' and pagename.prefixedText then
		title = pagename
	elseif pagename then
		title = mw.title.new(pagename)
	else
		title = mw.title.getCurrentTitle()
	end
	pagename = title.prefixedText
	if action == 'autoreview' then
		local level = mw.ext.FlaggedRevs.getStabilitySettings(title)
		level = level and level.autoreview
		if level == 'review' then
			return 'reviewer'
		elseif level ~= '' then
			return level
		else
			return nil -- not '*'. a page not being PC-protected is distinct from it being PC-protected with anyone able to review. also not '', as that would mean PC-protected but nobody can review
		end
	elseif action ~= 'edit' and action ~= 'move' and action ~= 'create' and action ~= 'upload' then
		error( 'نخستین پارامتر باید یکی از edit، move، create، upload، autoreview باشد.', 2 )
	end
	if title.namespace == 8 then -- MediaWiki namespace
		if title.contentModel == 'javascript' or title.contentModel == 'css' then -- site JS or CSS page
			return 'interfaceadmin'
		else -- any non-JS/CSS MediaWiki page
			return 'sysop'
		end
	elseif title.namespace == 2 and title.isSubpage then
		if title.contentModel == 'javascript' or title.contentModel == 'css' then -- user JS or CSS page
			return 'interfaceadmin'
		elseif title.contentModel == 'json' then -- user JSON page
			return 'sysop'
		end
	end
	local level = title.protectionLevels[action] and title.protectionLevels[action][1]
	if level == 'sysop' or level == 'editprotected' then
		if title.namespace == 10 or title.namespace == 828 then
			return 'templateeditor'
		else
			return 'sysop'
		end
	elseif title.cascadingProtection.restrictions[action] and title.cascadingProtection.restrictions[action][1] then -- used by a cascading-protected page
		return 'sysop'
	elseif level == 'templateeditor' then
		return 'templateeditor'
	elseif action == 'move' then
		local blacklistentry = mw.ext.TitleBlacklist.test('edit', pagename) -- Testing action edit is correct, since this is for the source page. The target page name gets tested with action move.
		if blacklistentry and not blacklistentry.params.autoconfirmed then
			return 'templateeditor'
		elseif title.namespace == 6 then
			return 'filemover'
		elseif level == 'extendedconfirmed' then
			return 'extendedconfirmed'
		else
			return 'autoconfirmed'
		end
	end
	local blacklistentry = mw.ext.TitleBlacklist.test(action, pagename)
	if blacklistentry then
		if not blacklistentry.params.autoconfirmed then
			return 'templateeditor'
		elseif level == 'extendedconfirmed' then
			return 'extendedconfirmed'
		else
			return 'autoconfirmed'
		end
	elseif level == 'editsemiprotected' then -- create-semiprotected pages return this for some reason
		return 'autoconfirmed'
	elseif level then
		return level
	elseif action == 'upload' then
		return 'autoconfirmed'
	elseif action == 'create' and title.namespace % 2 == 0 and title.namespace ~= 118 then -- You need to be registered, but not autoconfirmed, to create non-talk pages other than drafts
		return 'user'
	else
		return '*'
	end
end

setmetatable(p, { __index = function(t, k)
	return function(frame)
		return t._main(k, frame.args[1])
	end
end })

return p