Modjoul:Dokimantasyon

Di Wikipédja
Aller à la navigation Aller à la recherche

-- Sa modjoul ka adapté modèl-a Erreur de script : la fonction « dokimantasyon » n’existe pas..

local p = {}

local function existePage(paj) return page and page.exists end

local function nonSibpaj(paj, sibpaj) --Nou pa annan roun sibpaj if not page.isSubpage then return page.subjectNsText .. ':' .. page.text .. '/' .. sibpaj end

--Nou pa annan roun sibpaj local sibPaj = page.subpageText if sibPaj == 'Dokimantasyon' or sibPaj == 'Batché sab' or sibPaj == 'Tès' then return page.subjectNsText .. ':' .. page.baseText .. '/' .. sibpaj else return page.subjectNsText .. ':' .. page.text .. '/' .. sibpaj end end

local function yannajUrl(nonPaj, titPaj, agsyon, pagePreload) local argument = {['action'] = action or 'edit'}

if pagePreload then argument['preload'] = 'Modèl:Dokimantasyon/Preload' .. pagePreload end

return mw.ustring.format('[%s %s]', nonPaj:fullUrl(argument), titPaj) end

local function lantet(arg, paj, dok, existeDoc) local res = mw.html.create('div')

res :css('margin-bottom', '1ex') :css('border-bottom', '1px solid #aaa') :css('padding-bottom', '3px')

		:wikitext('')

:tag('span') :css('font-weight', 'bold') :css('font-size', '125%') :css('vertical-align', 'middle') :wikitext(' ') :wikitext(args.titre or 'Dokimantasyon') :done()

local ledisyonYannaj = res:tag('span') :addClass('mw-editsection plainlinks') :css('vertical-align', 'middle')

if not arg.kontni then ledisyonYannaj:wikitext('[') if existeDoc then ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'modifyé')) else if page.namespace == 828 then ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'kréyé', 'edit', 'Modjoul')) else ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'kréyé', 'edit', )) end end ledisyonYannaj:wikitext('] ') end

ledisyonYannaj :wikitext('[') :wikitext(yannajUrl(paj, 'prijé', 'prij')) :wikitext(']')

return res end

local function protegsyon(paj, dok, existeDoc, mesaj) -- Lensersyon otonmatik di modèl di protegsyon. local nivelProtegsyon = page.protectionLevels.edit

if nivelProtegsyon and nivelProtegsyon[1] then local tabProtegsyon = { autoconfirmed = {'simiProtegsyon', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon%s*[|}]', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon +lonng%s*[|}]'}, editextendedsemiprotected = {'simiProtegsyonLarj', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon +larj%s*[|}]'}, sysop = {'protegsyon', '{{%s*[Pp]rotegsyon%s*[|}]'}, } local protegsyon = tabProtegsyon[nivelProtegsyon[1]] if not protegsyon then return end

local alreadyShown = false if existeDoc then -- Vérifikasyon ki pa gen kaba roun modèl di -- protègsyon annan dokimantasyon-an di modèl. local kontniDok = doc:getContent() if kontniDok:match(protegsyon[2]) or (protegsyon[3] and kontniDok:match(protegsyon[3])) then alreadyShown = true end end

if not alreadyShown then if mesaj == then mesaj = nil end return require('Modjoul:Protegsyon').main({mesaj}, protegsyon[1], paj) end end end

-- pou batché sab-a, nou ka anlvé baliz-ya di katégori -- ki abitchwèlman sitchwé an "includeonly" an finisman di dokimantasyon-an local function anlveBalizKategori(kontniDok) local count repeat kontniDok, count = mw.ustring.gsub(kontniDok, '%[%[Katégori:[^%]]+%]%][\t\r\n\f ]*$', ) until count == 0

kontniDok, count = mw.ustring.gsub(kontniDok, '[\t\r\n\f ]*$', )

return kontniDok end

local function kontni(arg, dok, existeDoc) local paj = mw.title.getCurrentTitle() local res = mw.html.create():newline()

if arg['kontni oto rot'] then res:wikitext(args['kontni oto rot']) :newline() end

if arg.kontni then res:newline() :wikitext(arg.kontni) :newline()

elseif existeDoc then local kontniDok = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = doc.prefixedText} if page.subpageText == 'Batché sab' or page.subpageText == 'Tes' then kontniDok = kaanlveBalizKategori(kontniDok) end res:newline() :wikitext(kontniDok) :newline()

elseif page.subpageText ~= 'Batché sab' and page.subpageText ~= 'Tes' and args['kontni ki fakiltativ'] == nil then

local tesBando = 'Sa %s ka posédé pyès dokimantasyon ' ..'èsplikativ an sibpaj, pa menm roun senp dèskripsyon.
' ..'Ou pouvé %s pou dokimanté sa %s adékwatman.' if page.namespace == 828 then -- Modjoul tegsBando = tegsBando:forma( 'modjoul', yannajUrl(dok, 'kréyé sa sibpaj', 'edit', 'Modjoul'), 'modjoul' ) else -- Modèl tegsBando = tegsBando:forma( 'modèl', yannajUrl(dok, 'kréyé sa sibpaj', 'edit', ), 'modèl' ) end if page.namespace == 10 then -- Modèl tegsBando = tegsBando .. elseif page.namespace == 828 then -- Modjoul if page.text:sub(1, 12) == 'Itilizatò:' then -- Pa di katégorizasyon pou pseudo-namespace "Modjoul:Itilizatò:Toto/Non di modjoul" elseif existeDoc == false then tegsBando = tegsBando .. end end local param = { ['likonn'] = 'OOjs_UI_icon_book-ltr.svg', alt = 'MIT', estil = 'width:80%;', tegs = tegsBando, } res:wikitext(require('Modjoul:Bando')._bando(param)) end

if args['kontni oto ba'] then res:newline() :wikitext(arg['kontni oto ba']) end

res :tag('div') :css('clear', 'both')

return res end

local function notice(arg, paj, dok, existeDoc) local res = mw.html.create('div') :css('border-top', '1px solid #aaa') :css('margin', '1.5em 0 0')

local kontniParagraf = res :tag('p') :addClass('plainlinks') :css('margin-bottom', '0') :css('padding-left', '1em') :css('font-style', 'italic')

if arg['non modèl'] then local yannajLed = 'modèl' if page.namespace == 828 then yannajLed = 'modjoul' end

kontniParagraf :wikitext('dokimantasyon di sa ') :wikitext(yannajLed) :wikitext(' sa jénéré pa modèl ') :wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = 'm', arg = {arg['non modèl']} }) :wikitext('.
') else kontniParagraf :tag('span') :addClass('lérò') :wikitext('Lérò : paranmèt <kod>non modèl</kod> pa sa ransennyen.
') end

if arg.konntni then kontniParagraf :wikitext('Li sa dirèkman enkli annan apèl-a di sa dannyé. ') :wikitext('Si sa paj protéjé, souplé ') :wikitext('transféré kontni di dokimantasyon bò so ') :wikitext(yannajUrl(dok, 'sibpaj ki dédjé', 'edit', )) :wikitext('.
') elseif existeDoc then kontniParagraf :wikitext('Li sa enkli dipi ')

if arg['paj dok'] then kontniParagraf :wikitext('paj-a [[') :wikitext(tostring(dok)) :wikitext(']]. ') else kontniParagraf :wikitext('so [[') :wikitext(tostring(dok)) :wikitext('|sibpaj di dokimantasyon]] ') end

kontniParagraf :tag('span') :css('font-size', '89%') :css('font-style', 'normal') :wikitext('(') :wikitext(yannajUrl(dok, 'listorik', 'history')) :wikitext(').') :done()

kontniParagraf :wikitext('Souplé, plasé katégori-ya asou sa pag.
') end

kontniParagraf :wikitext('Éditò-ya pouvé travay annan ')

local titPajBacthesab = nonSibpaj(paj, 'Batché sab') local pajBatchesab = mw.title.new(titPajBatchesab)

if existePage(pajBatchesab) then kontniParagraf :wikitext('batché sab ') :tag('span') :css('font-size', '89%') :css('font-style', 'normal') :wikitext('(') :wikitext(yannajUrl(pajBatchesab, 'modifyé')) :wikitext(')') else local preLoad = '2' if page.namespace == 828 then preLoad = nil end kontniParagraf :wikitext('batché sab ') :tag('span') :css('font-size', '89%') :css('font-style', 'normal') :wikitext('(') :wikitext(yannajUrl(pajBatchesab, 'kréyé', 'edit', preLoad)) :wikitext(')') end

if page.namespace ~= 828 then kontniParagraf:wikitext(' épi paj-a di ')

local titPajTes = nonSibpaj(paj, 'Test') local pajTes = mw.title.new(titPajTes)

if existePage(pajTes) then kontniParagraf :wikitext('test ') :tag('span') :css('font-size', '89%') :css('font-style', 'normal') :wikitext('(') :wikitext(yannajUrl(pajTes, 'modifyé')) :wikitext(')') else kontniParagraf :wikitext('test ') :tag('span') :css('font-size', '89%') :css('font-style', 'normal') :wikitext('(') :wikitext(yannajUrl(pajTes, 'kréyé', 'edit', '3')) :wikitext(')') end end kontniParagraf:wikitext('.')

return res end

function p._dokimantasyon(arg) local paj = mw.title.getCurrentTitle() local titPajDok = arg['paj dok'] or nonSibpaj(paj, 'Dokimantasyon') local doc = mw.title.new(titPajDok) local existeDoc = existePage(dok) local res = mw.html.create()

--Bando pou sibpaj-ya /Batché sab if page.subpageText == 'Batché sab' then res :tag('div') :css('clear', 'both') :done() :wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = 'Sibpaj di batché sab'}) end

--Jénérasyon di dokimantasyon local koulo = '#ecfcf4' if page.namespace == 828 then koulo = '#ecf0fc' end

res :tag('div') :css('clear', 'both') :css('margin', '1em 0 0 0') :css('border', '1px solid #aaa') :css('background', koulo) :css('padding', '1em 1em 0.8em') :node(lantet(arg, paj, dok, existeDoc)) :wikitext(protegsyon(paj, dok, existeDoc, arg['mesaj protegsyon'])) :node(kontni(arg, dok, existeDoc)) :node(notice(arg, paj, dok, existeDoc))

-- Katégorizasyon pa défo pou modjoul-ya san dokimantasyon if page.namespace == 828 and page.subpageText ~= 'Batché sab' and page.subpageText ~= 'Tes' then if existeDoc == false then res:wikitext("") end end

return tostring(res) end

function p.dokimantasyonon(frame) local args = {} local argsParent = frame:getParent().args

--Paranmèt vid ki entèrprété pa Lua for cle, val in pairs(argsParent) do val = mw.text.trim(val) if val ~= then args[cle] = val end end

return p._dokimantasyon(arg) end

return p


-- Sa modjoul ka adapté modèl-a {{Méta dokimantasyon di modèl}}.

local p = {}

local function existePage(paj)
	return page and page.exists
end

local function nonSibpaj(paj, sibpaj)
	--Nou pa annan roun sibpaj
	if not page.isSubpage then
		return page.subjectNsText .. ':' .. page.text .. '/' .. sibpaj
	end

	--Nou pa annan roun sibpaj
	local sibPaj = page.subpageText
	if sibPaj == 'Dokimantasyon'
	or sibPaj == 'Batché sab'
	or sibPaj == 'Tès' then
		return page.subjectNsText .. ':' .. page.baseText .. '/' .. sibpaj
	else
		return page.subjectNsText .. ':' .. page.text .. '/' .. sibpaj
	end
end

local function yannajUrl(nonPaj, titPaj, agsyon, pagePreload)
	local argument = {['action'] = action or 'edit'}

	if pagePreload then
		argument['preload'] = 'Modèl:Dokimantasyon/Preload' .. pagePreload
	end

	return mw.ustring.format('[%s %s]', nonPaj:fullUrl(argument), titPaj)
end

local function lantet(arg, paj, dok, existeDoc)
	local res = mw.html.create('div')

	res
		:css('margin-bottom', '1ex')
		:css('border-bottom', '1px solid #aaa')
		:css('padding-bottom', '3px')
 		:wikitext('[[Fiché:Test Template Info-Icon.svg|50px|alt=|link=]]')
	 	:tag('span')
	 		:css('font-weight', 'bold')
	 		:css('font-size', '125%')
	 		:css('vertical-align', 'middle')
	 		:wikitext('&nbsp;')
	 		:wikitext(args.titre or 'Dokimantasyon')
	 		:done()

	local ledisyonYannaj = res:tag('span')
		:addClass('mw-editsection plainlinks')
		:css('vertical-align', 'middle')

	if not arg.kontni then
		ledisyonYannaj:wikitext('&#91;')
		if existeDoc then
			ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'modifyé'))
		else
			if page.namespace == 828 then
				ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'kréyé', 'edit', 'Modjoul'))
			else
				ledisyonYannaj:wikitext(yannajUrl(dok, 'kréyé', 'edit', ''))
			end
		end
		ledisyonYannaj:wikitext('&#93; ')
	end
	
	ledisyonYannaj
		:wikitext('&#91;')
		:wikitext(yannajUrl(paj, 'prijé', 'prij'))
		:wikitext('&#93;')

	return res
end

local function protegsyon(paj, dok, existeDoc, mesaj)
	-- Lensersyon otonmatik di modèl di protegsyon.
	local nivelProtegsyon = page.protectionLevels.edit

	if nivelProtegsyon and nivelProtegsyon[1] then
		local tabProtegsyon = {
			autoconfirmed = {'simiProtegsyon', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon%s*[|}]', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon +lonng%s*[|}]'},
			editextendedsemiprotected = {'simiProtegsyonLarj', '{{%s*[Ss]imi%-protegsyon +larj%s*[|}]'},
			sysop = {'protegsyon', '{{%s*[Pp]rotegsyon%s*[|}]'},
		}
		local protegsyon = tabProtegsyon[nivelProtegsyon[1]]
		if not protegsyon then
			return ''
		end

		local alreadyShown = false
		if existeDoc then
			-- Vérifikasyon ki pa gen kaba roun modèl di
			-- protègsyon annan dokimantasyon-an di modèl.
			local kontniDok = doc:getContent()
			if kontniDok:match(protegsyon[2]) or (protegsyon[3] and kontniDok:match(protegsyon[3])) then
				alreadyShown = true
			end
		end

		if not alreadyShown then
			if mesaj == '' then
				mesaj = nil
			end
			return require('Modjoul:Protegsyon').main({mesaj}, protegsyon[1], paj)
		end
	end
end

-- pou batché sab-a, nou ka anlvé baliz-ya di katégori
-- ki abitchwèlman sitchwé an "includeonly" an finisman di dokimantasyon-an
local function anlveBalizKategori(kontniDok)
	local count
	repeat
		kontniDok, count = mw.ustring.gsub(kontniDok, '%[%[Katégori:[^%]]+%]%][\t\r\n\f ]*$', '')
	until count == 0

	kontniDok, count = mw.ustring.gsub(kontniDok, '[\t\r\n\f ]*$', '')

	return kontniDok
end

local function kontni(arg, dok, existeDoc)
	local paj = mw.title.getCurrentTitle()
	local res = mw.html.create():newline()

	if arg['kontni oto rot'] then
		res:wikitext(args['kontni oto rot'])
		   :newline()
	end

	if arg.kontni then
		res:newline()
		   :wikitext(arg.kontni)
		   :newline()

	elseif existeDoc then
		local kontniDok = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = doc.prefixedText}
		if page.subpageText == 'Batché sab' or page.subpageText == 'Tes' then
			kontniDok = kaanlveBalizKategori(kontniDok)
		end
		res:newline()
		   :wikitext(kontniDok)
		   :newline()

	elseif page.subpageText ~= 'Batché sab' and page.subpageText ~= 'Tes' and args['kontni ki fakiltativ'] == nil then
	
		local tesBando = '<b>Sa %s ka posédé pyès [[Led:Dokimantasyon di modèl|dokimantasyon]] '
			..'èsplikativ an sibpaj</b>, pa menm roun senp dèskripsyon.<br> '
			..'Ou pouvé %s pou dokimanté sa %s adékwatman.'
		if page.namespace == 828 then -- Modjoul
			tegsBando = tegsBando:forma(
				'modjoul',
				yannajUrl(dok, 'kréyé sa sibpaj', 'edit', 'Modjoul'),
				'modjoul'
			)
		else -- Modèl
			tegsBando = tegsBando:forma(
				'modèl',
				yannajUrl(dok, 'kréyé sa sibpaj', 'edit', ''),
				'modèl'
			)
		end
		if page.namespace == 10 then -- Modèl
			tegsBando = tegsBando .. '[[Katégori:Modèl san dokimantasyon]]'
		elseif page.namespace == 828 then -- Modjoul
			if page.text:sub(1, 12) == 'Itilizatò:' then
				-- Pa di katégorizasyon pou pseudo-namespace "Modjoul:Itilizatò:Toto/Non di modjoul"
			elseif existeDoc == false then
				tegsBando = tegsBando .. '[[Katégori:Modjoul san dokimantasyon]]'
			end
		end
		local param = {
			['likonn'] = 'OOjs_UI_icon_book-ltr.svg',
			alt = 'MIT',
			estil = 'width:80%;',
			tegs = tegsBando,
		}
		res:wikitext(require('Modjoul:Bando')._bando(param))
	end

	if args['kontni oto ba'] then
		res:newline()
		   :wikitext(arg['kontni oto ba'])
	end

	res
		:tag('div')
			:css('clear', 'both')

	return res
end

local function notice(arg, paj, dok, existeDoc)
	local res = mw.html.create('div')
		:css('border-top', '1px solid #aaa')
		:css('margin', '1.5em 0 0')

	local kontniParagraf = res
		:tag('p')
			:addClass('plainlinks')
			:css('margin-bottom', '0')
			:css('padding-left', '1em')
			:css('font-style', 'italic')

	if arg['non modèl'] then
		local yannajLed = '[[Lèd:Modèl|modèl]]'
		if page.namespace == 828 then
			yannajLed = '[[Lèd:Modjoul|modjoul]]'
		end

		kontniParagraf
			:wikitext('[[Lèd:Dokimantasyon di modèl|dokimantasyon]] di sa ')
			:wikitext(yannajLed)
			:wikitext(' sa jénéré pa modèl ')
			:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = 'm', arg = {arg['non modèl']} })
			:wikitext('.<br>')
	else 
		kontniParagraf
		:tag('span')
			:addClass('lérò')
			:wikitext('Lérò : paranmèt <kod>non modèl</kod> pa sa ransennyen.<br>')
	end

	if arg.konntni then
		kontniParagraf
			:wikitext('Li sa dirèkman [[Lèd:Lenklizyon|enkli]] annan apèl-a di sa dannyé. ')
			:wikitext('Si sa paj protéjé, souplé ')
			:wikitext('transféré kontni di dokimantasyon bò so ')
			:wikitext(yannajUrl(dok, 'sibpaj ki dédjé', 'edit', ''))
			:wikitext('.<br>')
	elseif existeDoc then
		kontniParagraf
			:wikitext('Li sa [[Lèd:Lenklizyon|enkli]] dipi ')
		
		if arg['paj dok'] then
			kontniParagraf
				:wikitext('paj-a [[')
				:wikitext(tostring(dok))
				:wikitext(']]. ')
		else
			kontniParagraf
				:wikitext('so [[')
				:wikitext(tostring(dok))
				:wikitext('|sibpaj di dokimantasyon]] ')
		end

		kontniParagraf
			:tag('span')
				:css('font-size', '89%')
				:css('font-style', 'normal')
				:wikitext('(')
				:wikitext(yannajUrl(dok, 'listorik', 'history'))
				:wikitext(').')
				:done()

		kontniParagraf
			:wikitext('Souplé, plasé katégori-ya asou sa pag.<br>')
	end

	kontniParagraf
		:wikitext('Éditò-ya pouvé travay annan ')

	local titPajBacthesab = nonSibpaj(paj, 'Batché sab')
	local pajBatchesab = mw.title.new(titPajBatchesab)

	if existePage(pajBatchesab) then
		kontniParagraf
			:wikitext('[[' .. titPajBatchesab .. '|batché sab]]&nbsp;')
			:tag('span')
				:css('font-size', '89%')
				:css('font-style', 'normal')
				:wikitext('(')
				:wikitext(yannajUrl(pajBatchesab, 'modifyé'))
				:wikitext(')')
	else
		local preLoad = '2'
		if page.namespace == 828 then
			preLoad = nil
		end
		kontniParagraf
			:wikitext('batché sab&nbsp;')
			:tag('span')
				:css('font-size', '89%')
				:css('font-style', 'normal')
				:wikitext('(')
				:wikitext(yannajUrl(pajBatchesab, 'kréyé', 'edit', preLoad))
				:wikitext(')')
	end

	if page.namespace ~= 828 then
		kontniParagraf:wikitext(' épi paj-a di ')

		local titPajTes = nonSibpaj(paj, 'Test')
		local pajTes = mw.title.new(titPajTes)

		if existePage(pajTes) then
			kontniParagraf
				:wikitext('[[' .. titPageTes .. '|test]]&nbsp;')
				:tag('span')
					:css('font-size', '89%')
					:css('font-style', 'normal')
					:wikitext('(')
					:wikitext(yannajUrl(pajTes, 'modifyé'))
					:wikitext(')')
		else
			kontniParagraf
				:wikitext('test&nbsp;')
				:tag('span')
					:css('font-size', '89%')
					:css('font-style', 'normal')
					:wikitext('(')
					:wikitext(yannajUrl(pajTes, 'kréyé', 'edit', '3'))
					:wikitext(')')
		end
	end
	kontniParagraf:wikitext('.')

	return res
end

function p._dokimantasyon(arg)
	local paj = mw.title.getCurrentTitle()
	local titPajDok = arg['paj dok'] or nonSibpaj(paj, 'Dokimantasyon')
	local doc = mw.title.new(titPajDok)
	local existeDoc = existePage(dok)
	local res = mw.html.create()

	--Bando pou sibpaj-ya /Batché sab
	if page.subpageText == 'Batché sab' then
		res
			:tag('div')
				:css('clear', 'both')
				:done()
			:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = 'Sibpaj di batché sab'})
	end

	--Jénérasyon di dokimantasyon
	local koulo = '#ecfcf4'
	if page.namespace == 828 then
		koulo = '#ecf0fc'
	end
	
	res
		:tag('div')
			:css('clear', 'both')
			:css('margin', '1em 0 0 0')
			:css('border', '1px solid #aaa')
			:css('background', koulo)
			:css('padding', '1em 1em 0.8em')
			:node(lantet(arg, paj, dok, existeDoc))
			:wikitext(protegsyon(paj, dok, existeDoc, arg['mesaj protegsyon']))
			:node(kontni(arg, dok, existeDoc))
			:node(notice(arg, paj, dok, existeDoc))

	-- Katégorizasyon pa défo pou modjoul-ya san dokimantasyon
	if page.namespace == 828 and page.subpageText ~= 'Batché sab' and page.subpageText ~= 'Tes' then
		if existeDoc == false then
			res:wikitext("[[Katégori:Modjoul annan langaj Lua]]")
		end
	end

	return tostring(res)
end

function p.dokimantasyonon(frame)
	local args = {}
	local argsParent = frame:getParent().args

	--Paranmèt vid ki entèrprété pa Lua
	for cle, val in pairs(argsParent) do
		val = mw.text.trim(val)
		if val ~= '' then
			args[cle] = val
		end
	end

	return p._dokimantasyon(arg)
end

return p